Article thumbnail
Location of Repository

ALLUUSIOT JA REAALIAT SUHTEESSA : Aineistona Aleksis Kiven Seitsemän veljestä -romaani

By Bakhcha Shaban

Abstract

TIIVISTELMÄ Shaban, Bakhcha. ALLUUSIOT JA REAALIAT SUHTEESSA PRAGMAATTI-SIIN ADAPTAATIOIHIN. Syksy 2014, 53 s. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Asioimistulkkauksen koulutus, Tulkki (AMK). Kääntäminen on ikivanha kommunikaatio- ja viestintäkeino kulttuurien välisessä kanssakäymisessä ja se on kaikkien kulttuurien sivilisaation perusta. Sen avulla tietoja, taitoja ja kirjallisuutta on vaihdettu kulttuurien välillä. Ovatko kulttuurisidonnaiset seikat asettaneet kääntäjät hankaliin tilanteisiin viestinnän välittämisessä? Tämän kysymyksen pohjalta tässä työssä etsitään vastauksia siihen, millä tavalla nämä kulttuurisidonnaiset seikat kuten alluusiot ja reaaliat ovat suhteessa kääntäjän tekemiin muutoksiin eli pragmaattisiin adaptaatioihin ja myös siihen, onko näillä kulttuurisidonnaisilla seikoilla vaikutuksia kääntäjän uskollisuuteen lähdetekstiä kohtaan. Tutkimusaineisto koostui tunnetun Aleksis Kiven kirjoittamasta Seitsemän vel-jestä -romaanin kolmesta ensimmäisestä luvusta ja sen kurdinkielisestä kään-nöksestä. Osittain myös käytettiin englanninnosta tutkimusaineistona varsinkin niiden repliikkien kohdalla, jotka oli poisjätetty kurdinkielisestä käännöksestä. Aineistoja kerättiin poimimalla alluusioita ja reaalioita lähdetekstistä eli Seitsemän veljestä -romaanista, jonka jälkeen vertailtiin kurdinkieliseen käännökseen ja joiltakin osin englanninnokseen myös. Vertailujen jälkeen tarkistettiin, miten kurdin kielen kääntäjä tai englannin kielen kääntäjä oli ratkaissut käännösongelmat Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että alluusiot ja reaaliat ovat tii-viissä suhteessa pragmaattisiin adaptaatioihin ja alluusiot ja reaaliat vaikuttavat myös siihen, ettei kääntäjä pysty olemaan kokonaan uskollinen käännettävälle lähdetekstille. Asiasanat: alluusiot, reaalia, pragmaattiset adaptaatiot, Seitsemän veljestä -romaani, käännösABSTRACT Shaban, Bakhcha. How allusions and culture-bound elements are related to pragmatic adaptations. 53 p. Language: Finnish. Autumn 2014. Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in Community Interpreting: Degree: Interpreter. The aim of the study was to find out how allusions and culture-bound elements are related to pragmatic adaptations, how the culture-bound elements and the allusions posted translators into a difficult position in translating from a source language into a target language and also how the culture-bound elements and allusions impact on translator’s fidelity to primary text. The main study materials consisted of a novel of Seitsemän veljestä, Seven Brothers, which was written by famous national Finnish writer Aleksis Kivi, and its Kurdish translation. Partly the English translation of the novel was used also as a study material especially in those speeches which were omitted from the Kurdish translation of the Seven Brothers. The data were collected by picking up the allusions and the culture-bound elements from the primary text aka from novel of Seven Brothers. After this, they were compared with the Kurdish translation and some parts with the English translation also. After comparison, the solutions of the Kurdish translator or of the English translator were checked to find out how each of them had solved translation problems. The study results demonstrated that, allusions and culture-bound elements are related closely to pragmatic adaptations and the allusions and culture-bound elements influence the fidelity of the translator so that she/he cannot be faithful to the primary text. Keywords: Allusions, culture-bound element, pragmatic adaptations, a novel of Seven Brothers, translatio

Topics: alluusiot, reaalia, pragmaattiset adaptaatiot, Seitsemän veljestä -romaani, käännös, fi=Tulkkaus|sv=Tolkning|en=Interpreting|, Asioimistulkkauksen koulutus
Publisher: Diakonia-ammattikorkeakoulu
Year: 2014
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/82945
Provided by: Theseus
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.theseus.fi/handle/1... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.