Article thumbnail
Location of Repository

Työmotivaatioon ja sitoutumiseen vaikuttavia tekijöitä : näkemyksiä kokin ammatista

By Arja Kaikkonen and Riitta Peuha

Abstract

Tässä opinnäytetyössä on tavoitteena selvittää tekijöitä, jotka vaikuttavat pääkaupunkiseudulla työskentelevien kokkien työmotivaatioon ja työyhteisöön sitoutumiseen. Lisäksi kartoitetaan, mitkä tekijät ovat saaneet kokin ammattiin valmistuneet pysymään alalla tai vaihtamaan alaa. Tutkimuksen teoria osassa käsiteltiin työmotivaatiota ja ammattiin sitoutumista sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Tietoperustana käytettiin aiheita käsittelevää kirjallisuutta ja internet lähteitä. Tutkimusmenetelmänä käytettiin kvantitatiivista survey- menetelmää ja kysely lähetettiin 84:lle kahdesta pääkaupunkiseudun oppilaitoksesta kokin ammattiin valmistuneelle. Kyselyn tulosten perusteella voidaan todeta, että nuoremman sukupolven siirtyminen työelämään tuo mukanaan muutoksia. He arvostavat työssä eri asioita kuin aiemmat sukupolvet ja haluavat työhönsä muutosta. Työssä viihtyminen ja työhyvinvointi sekä suhteiden toimivuus työkavereiden ja esimiehen kanssa nousivat keskeisiksi motivaatiota ja sitoutumista lisääviksi ja ylläpitäviksi tekijöiksi. Esimiehen rooli työmotivaation ja sitoutumisen kannalta oli oleellinen asia. Tärkeänä pidettiin että esimies on tasapuolinen, oikeudenmukainen sekä kunnioittaa alaisiaan ja luottaa heihin. Työn sisällöllinen merkittävyys ja työn mielekkyys lisäävät työn imua ja iloa sekä sitoutumista työyhteisöön. Tärkeimpänä syynä alan vaihtoon koettiin halu kokeilla jotakin muuta. Arvostus, esimiestyö, palkkaus sekä työilmapiiri ovat keskeisiä työmotivaatiota ja sitoutumista parantavia tekijöitä. Palkkauksen muuttaminen on työnantajille taloudellisesti haasteellista, mutta arvostus, esimiestyö sekä työilmapiiri ovat asioita, joihin jokaisella työpaikalla voidaan vaikuttaa. Näihin tekijöihin voi jokainen työntekijä myös itse vaikuttaa jossain määrin omalla käyttäytymisellään. Turvallinen ja kannustava organisaatio-ilmapiiri, jossa arvot ovat selkeät ja mukana päivittäisessä toiminnassa, lisäävät työmotivaatiota ja sitoutumista.The aim of this master’s thesis is to examine the factors, which influence work motivation and commitment of the chefs working in the Helsinki metropolitan area of Finland. The factors which have kept graduated chefs to stay in their profession, or to change the profession, are also included in this study. The theoretical section of the thesis studied the work motivation and commitment to the profession and the factors influencing this. The basis of information utilized was literature and internet sources about the subject matter. The quantitative survey was used as the research method, and the survey questionnaire was sent to 84 people graduated in the chef’s profession from two vocational colleges in the Helsinki metropolitan area. The results of the survey show, that the younger generation entering working life bring along changes. They value different things in work than previous generations and want changes in their work. Satisfaction at work and work welfare as well as good relations to co-workers and superiors were mentioned as important factors increasing and maintaining motivation and commitment. The superior’s role was considered essential for work motivation and commitment. It was important that the superior is impartial, fair and respects workers and trusts them. The content and meaningfulness of the work increase work engagement and enjoyment, and strengthen commitment to the workplace. The most important reason to change to another field of profession was the desire to try something else. Respect, leadership, salary and work atmosphere are essential factors to increase work motivation and commitment. To change salary is economically challenging to the employers, but respect, leadership and work atmosphere are matters that every workplace can improve. Each individual can also impact on these factors through their own behavior. A safe and encouraging organization atmosphere, with clear values which are transparent in the daily work, increase work motivation and commitment

Topics: työmotivaatio, sitoutuminen, esimiestyö, työhyvinvointi, kokin työ, fi=Liiketalous, hallinto ja markkinointi|sv=Företagsekonomi, förvaltning och marknadsföring|en=Business Management, Administration and Marketing|, Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma (ylempi AMK)
Publisher: Turun ammattikorkeakoulu
Year: 2014
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/83457
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.