Article thumbnail
Location of Repository

Kaupunkibrändi ja nuorten matkailumotivaatio Helsingissä ja Kööpenhaminassa

By Laura Liuhto and Johanna Urhola

Abstract

Helsingin kaupungille toimeksiantona tehdyn opinnäytetyön tavoitteena on selvittää matkailumotivaation syitä sekä kaupunkibrändin ja -kulttuurin vaikutuksia matkakohteen valinnassa Helsingissä ja Kööpenhaminassa. Näiden pohjalta tehdään kehitysideoita nuorisomatkailuun Helsingin kaupungille. Työn kohderyhmänä ovat 18–26-vuotiaat nuoret aikuiset matkailijat, joista käytetään tässä työssä nimitystä nuoret. Tietoperustassa käsitellään matkailumotivaatiota ja siihen liittyviä teorioita. Toisena pääaiheena on kaupunkibrändi ja kaupunkikulttuuri. Kyseisten asioiden merkitystä pohditaan ja vertaillaan Helsingissä sekä Kööpenhaminassa. Työssä määritellään tärkeimmät käsitteet. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena tutkimuksena. Aineistonkeruumenetelmäksi valittiin puolistrukturoitu kyselylomake ja otantamenetelmänä käytettiin kiintiöpoimintaa. Tutkimus suoritettiin syyskuussa 2014 Helsingissä ja Kööpenhaminassa. Kyselyitä kerättiin paperisina versioina ja sähköisessä muodossa Webropolin kautta. Niitä kertyi yhteensä 224. Tutkimus osoittaa, että Helsingin ja Kööpenhaminan kaupunkibrändit tunnetaan hyvin nuorten keskuudessa. Helsinki ei ole kuitenkaan yltänyt haluttuun tunnettuuteen pohjoismaisena pääkaupunkina. Nuorten matkailumotivaatioon vaikuttaa muiden mielipiteet ja suositukset. Tärkeimpiä motivaatiotekijöitä nuorille ovat itsensä toteuttaminen, sosiaalinen kanssakäyminen ja arvostus sekä yhteenkuuluvuuden tunne. Nuorten matkailun parantamiseksi Helsingin kaupungin tulee keskittyä tehokkaampaan markkinointiin. Erityisesti nuorille suunnatut tapahtumat ovat tärkeässä osassa. Ratkaisuna tähän on kehittää Visit Helsingin-sivuille kansainvälinen sivusto nuorille. Se sisältää ajankohtaista tietoa nuoria kiinnostavista tapahtumista, kahviloista, ravintoloista ja tarjouksista. Sivuston avulla Helsingin kaupunki voi erottua muista pohjoismaisista pääkaupungeista. Sitä mainostetaan Helsingin lentojen varausten yhteydessä, sosiaalisessa mediassa ja Google-mainonnan avulla. Merellisyyden, designin, muodin, taiteen, museoiden ja historian tunnettuuden lisäämiseen tulee panostaa.The aim of this Bachelor’s thesis, commissioned by City of Helsinki, is to find out reasons for travel motivation for young adults, aged 18–26. The goal is also to figure out the impacts of city brand and city culture in Helsinki and Copenhagen. With the help of these aspects, City of Helsinki will gain improvement ideas for youth tourism. The theoretical framework consists of travel motivation theories, city brand and city culture in Helsinki and Copenhagen. The importance of these facts is compared between the cities. The most important terms are clarified in the thesis. The study was carried out as a quantitative research. The data collection method was a semi-structured survey. Quota sampling was used as a sampling method. The survey was carried out in Helsinki and Copenhagen during September 2014. 224 questionnaires were collected as paper versions and via internet through Webropol. The city brands of Helsinki and Copenhagen are well-known among young travelers. Yet, Helsinki has not reached the wanted recognizability as a Northern capital. Others’ opinions and recommendations have significant meaning in young adults’ travel motivation. The most important motivational facts are self-actualization, social interaction and appreciation, and togetherness. City of Helsinki needs to concentrate in effective marketing to improve their youth tourism. Especially, events directed to young adults are important. As a solution for this they should develop an international youth site at Visit Helsinki website. It would contain current information about events, cafés, restaurants and offers. With the help of the site City of Helsinki can differentiate between other Northern capitals. The site will be marketed when booking the flights to Helsinki, through social media and by using Google advertising. The brand awareness of sea shore, design, fashion, art, museums and history need to be improved

Topics: fi=Matkailu|sv=Turism|en=Tourism|, Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma
Publisher: HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Year: 2014
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/82249
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.