Article thumbnail

Pilviä rippikoulutaivaalla : tutkimus rippikoulussa tapahtuvasta kiusaamisesta

By Heli Pajunen

Abstract

Opinnäytetyön lähtökohtana oli yhteistyöseurakunnan toive tehdä työ, jossa tuodaan esille kiusaaminen ilmiönä sekä kuinka kiusaaminen voidaan ottaa rippikoulu ympäris-tössä esille. Lähtökohtana oli myös oma kiinnostus aiheeseen ja se, ettei aihetta ole tut-kittu ennen. Kiusaaminen rippikoulussa on ollut asia, josta ei ole puhuttu. Työni on kes-kustelunavaus tulevaisuuden nuorisotyöhön. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkimustulosten perusteella antaa ajatuksia sekä ideoi-ta, kuinka kiusaaminen voisi näkyä osana rippikouluopetusta sekä jakaa nuorten mieli-piteitä kiusaamisesta. Tutkimuksessa selvitettiin, tapahtuuko rippikoulussa kiusaamista, millaista kiusaamista ja kuinka paljon sitä tapahtuu ja millaisia mielipiteitä nuorilla on kiusaamisesta. Tutkimuksen hypoteesi oli se, että myös rippikouluissa kiusataan koulu-jen ja työpaikkojen lisäksi. Tutkimus keskittyi Joensuun seurakuntayhtymän yhden seurakunnan kesän 2014 rippi-kouluryhmiin. Tutkimusaineisto kerättiin kyselylomakkeella, jossa oli sekä nominaaliasteikkokysymyksiä että avoimia kysymyksiä. Kyselyyn vastasi 110 (n=110) nuorta 127 nuoresta. Analyysimenetelminä käytettiin sekä määrällisen sekä laadullisen tutki-muksen tekniikoita. Määrällisen tutkimuksen aineiston analysointiin käytin SPSS-ohjelmaa ja laadullisen aineiston analyysiin käytin teemoittelua.Thesis was based on the co-operation of the church desire to do the work, which highlights the phenomenon of bullying and how bullying can take confirmation classes environ-up environment. The starting point was its own interest in the topic and the fact that there is no reason to not been studied before. Bullying in confirmation has been something that has not been talked about. My work is a discussion for the future of youth work. The purpose was to provide research results, ideas, and ideas of how bullying could be shown as part of the confirmation class instruction as well as share the view on bullying. The study examined if this occurs in the confessional schools, bullying, and if so in what forms and how often, as well as views of young people on bullying and related issues. The study hypothesis was that in addition to being bullied in the confessional schools it happens in schools and workplaces. The study focused on the Parish Union of Joensuu, one of the church summer 2014 confessional school groups. The research data was collected by questionnaire, which used both nominal scale and open questions. 110 responded to the survey (n = 110) of 127 youngsters. The method of analysis I used was both quantitative and qualitative investigation, as for the techniques. For the quantitative research data analysis, I used the SPSS program and for the qualitative data analysis, the themes that I used

Topics: kiusaaminen, rippikoulu, hyvinvointi, kvalitatiivinen tutkimus, lapsi- ja nuorisotyöohjaajan suuntautumisvaihtoehto, fi=Sosiaaliala|sv=Sociala området|en=Social Sciences|, Sosiaalialan koulutusohjelma
Publisher: Diakonia-ammattikorkeakoulu
Year: 2014
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/84891
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.