Article thumbnail
Location of Repository

Kameravalvonnan nykytila

By Antti Halkosaari

Abstract

Kameravalvonta muuttuu nopeasti. Viime vuodet se on ollut murroksessa käytettävän tekniikan osalta. Analogiset kamerat ovat vaihtuneet IP-kameroihin ja laitteiden verkko-ominaisuudet ovat kehittyneet. Tavoitteena tällä tutkimuksella oli kartoittaa kameravalvonnan nykytilaa vuonna 2014. Kartoitettavat asiat käsittivät kameravalvonnan suunnittelun, hankinnan, ylläpidon ja elinkaaren hallinnan lisäksi teknisten ominaisuuksien käytettävyyttä sekä kameravalvonnan eri käyttötapoja. Tutkimus toteutettiin konstruktiivista tutkimusotetta käyttäen. Tieto kerättiin teemahaastatteluilla. Haastattelujen kohdejoukoksi rajattiin kameravalvontaan liittyvissä tehtävissä työskentelevät henkilöt joilla on laaja kokemus kameravalvonnan muutoksesta ja teknisten ominaisuuksien käytöstä. Haastateltavat etsittiin lumipallo-otannalla jonka alkujoukko valittiin harkiten. Kameravalvontajärjestelmien uudisasennukset tehdään miltei kokonaan ip-kameroita käyttäen. Viime vuosina haasteita on kohdattu niin suunnittelussa, hankinnassa kuin teknisten ominaisuuksien käytössäkin. Kameravalvontaa markkinoidaan älykkäillä ominaisuuksilla mutta niiden toiminta ei ole vielä lyönyt itseään läpi. Älykkäiden järjestelmien toimituksissa toimittajan osaamisen merkitys korostuu. Kameravalvontajärjestelmien tietoturva ei ole hyvällä tasolla.Video surveillance is changing rapidly. In recent years it has been a turning from analog to IP technology. Rapid growth makes the theory leave behind. The aim of this study was to survey the current state of the video surveillance in Finland. The issues to be surveyed included planning, procurement, maintenance and life cycle management. Also technical characteristics as well as the usability of the video analysis were surveyed. The study was conducted on constructive research approach. Information was gathered by theme interviews. The interviews were made among wide range of specialists working with video surveil-lance. Findings of the study covered the experiences of the last few years. Challenges were faced in the design, acquisition and technical characteristics. Some of the interviewees experienced the transi-tion to be over, and some of them still active. Video surveillance is marketed with intelligent ana-lytics but their activities have not yet broken through. Integrator knowledge and know-how are significant when acquiring intelligent systems. There is segmentation in video surveillance usage. Video surveillance importance vary depending on the acquiring organization's security needs and the video importance on actual production and business. Importance affects planning, procurement, usage and maintenance. The role of information management and need for information security grows with the amount of networked surveillance equipment. The level of information security depends on IT department participation

Topics: kameravalvonta, kameravalvonta, teemahaastattelu, kameravalvontatekniikka, ylläpito, dokumentaatio, kameravalvonnan käyttö, fi=Turvallisuusala|sv=Säkerhetsbranschen|en=Security Management|, Turvallisuusosaamisen koulutusohjelma (Ylempi AMK)
Publisher: Laurea-ammattikorkeakoulu
Year: 2014
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/82935
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.