Article thumbnail
Location of Repository

Kansainvälisen henkilöstövoimavarojen johtamisen haasteet hajautetussa organisaatiossa : Case: InCase Oy

By Natnael Danssa

Abstract

Opinnäytetyö toteutettiin InCase Oy:n (InCase) toimeksiannosta. Tavoitteena oli rakentaa kehitysehdotelma, jonka avulla InCasen delivery-osasto voi sekä kehittää että tehostaa henkilöstöjohtamistaan. Opinnäytetyön tavoitteen saavuttamiseksi tutkittiin kansainvälisen henkilöstöjohtamisen sekä hajautetun organisaation johtamiseen ja kehittämiseen liittyviä teorioita. Tutkimuksessa haettiin vastausta seuraaviin tutkimusongelmiin: miten InCasen delivery-osaston henkilöstö kokee henkilöstöjohtamisen ja kuinka henkilöstöjohtamista voidaan kehittää osastolla. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena menetelmänä, jossa hyödynnettiin survey- eli haastattelututkimusta. Toimeksiantaja oli rajannut kohdejoukon delivery-osastolla työskenteleviin työntekijöihin, joita oli viisi henkilöä. Tiedon kerääminen tehtiin laadullisena, koska tutkit-tava ryhmä oli pieni ja kohdejoukosta haluttiin uutta laadullista informaatiota. Tutkimusai-neiston keruu ja käsittely toteutettiin Google Forms -verkkokyselyllä, koska haastattelu kasvotusten ei ollut mahdollista maantieteellisistä syistä. Tutkimustulokset edustivat koko delivery-osaston mielipiteitä, sillä vastausprosentti oli 100. Tutkimustulosten mukaan henkilöstö koki haasteiksi puutteellisen perehdytyksen, kommunikointiongelmat, kulttuu-rieroista johtuvat poikkeavat työskentelytavat, puutteelliset henkilöstötoiminnot ja matalan palkan työmäärään nähden. Tulosten perusteella tärkeimmiksi kehityskohteiksi InCaselle määriteltiin tarve luoda malli perehdytykseen, joka olisi järjestelmällistä ja jonka käytännöt olisivat yhdenmukaisia ja sel-keitä. Esimiehen tai hänen valtuuttamansa henkilön tulisi olla vastuussa perehdyttämisestä. Työ perehdyttämisen selkiyttämiseksi olisi hyvä aloittaa perehdytysoppaan luonnilla, sillä se on edullista ja nopeaa. Oppaasta hyötyisivät sekä perehdyttäjä että perehdytettävä. Yhteiset toimintamallit, avoin kommunikaatio ja luottamus voivat ratkaista kommunikaatio-ongelmat. InCasessa tulisi rakentaa yrityskulttuuri, joka toimii kansainvälisesti. Yrityksellä on myös tarve palkata tai valtuuttaa henkilö, joka vastaisi henkilöstöasioista. Palkkamallin ja tavoitteiden tulisi olla työntekijöiden tiedossa, ja johdon pitäisi toteuttaa palkitseminen niiden perusteella.This bachelor’s thesis was done as an assignment for InCase Ltd (InCase). The objective was to make a development proposal, which would help the company’s delivery department to improve and enhance their human resource management. To achieve the objective of the thesis, theories related to international human resource management and decentralized organization were studied. The research problems were as follows: how InCase delivery department personnel experience human resource management and how human resource management could be improved within the department. The study was a survey research and it was carried out by using qualitative method. InCase had confined the sample to the employees in the delivery department, which consisted of five persons. The collection of the data was done by using a qualitative method, because the examinee cluster was small and new qualitative information from the sample was wanted. The data was collected by means of a questionnaire. The questionnaires were sent out via Google Forms, because face-to-face interviews were not possible, due to geographical factors. The results of the research applied to the entire delivery department, for the reply percentage was 100. The challenges the personnel experienced were lack of company orientations, communica-tion problems, different working methods due to different cultural backgrounds, insufficient human resource functions and low salary, considering the amount of work. The most important aim for improvement for InCase is to create a company orientation that is systematic, practical, consistent and clear. The manager, or someone else who is appointed, should be responsible for the company orientation process. It would be good to begin by creating an orientation guide which is inexpensive and fast to produce. The orientation guide would benefit the new employee and the person who is responsible for the company orientation. Also by creating an operating model, open communication and trust the communication problems could be solved. InCase needs to create a corporate culture that works in different cultures. There is a need to hire or authorize someone who is responsible for the human resources function. What the salary consists of and the goals should be known by employees, and recompensing should be based on them

Topics: fi=Liiketalous, hallinto ja markkinointi|sv=Företagsekonomi, förvaltning och marknadsföring|en=Business Management, Administration and Marketing|, Liiketalouden koulutusohjelma
Publisher: HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Year: 2014
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/82006
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.