Article thumbnail

Sustainable Community Development through Volunteer Tourism and the Role of NGOs in Nepal

By Taru Hauta-aho

Abstract

The purpose of this thesis is to examine the potential ways of volunteer tourism and non-governmental organizations (NGOs) to contribute to sustainable community development in Nepal. Sustainability has been a topic in global discussion for decades and it comprises of environmental, economic and socio-cultural dimensions. Sustainable development aims to be economically viable while preserving the natural and built environment as well as social and cultural traditions. Volunteer tourism is a form of alternative tourism often categorized under the headline of sustainable tourism and it is to promote positive change in communities by for example alleviating poverty, conserving the environment or researching society. Volunteer tourism is a rapidly growing industry with many-sided impacts on host communities. NGOs implementing volunteer projects have an essential role in determining the direction of development. Regardless of the massive amount of NGOs operating in Nepal in various fields lack of regulations, law and supervision prevails making the environment unstable and vulnerable to corruption and exploitation of resources. Nepal is a naturally and culturally rich developing country in Asia. Some major threats to the nation’s development are increasing population, lack of education and unequal concentration of development. Tourism plays an important role in the national income and the government sets emphasis on it as a potential industry to stabilize economy and create employment. Volunteer tourists are often utilized in sustainable community development projects which aim to increase the host community’s economic welfare, conserve the surrounding environment and strengthen cultural identity while being socially equal. This thesis studies the varied perceptions of stakeholders who are engaged in volunteer projects through different positions. The primary data was collected according to qualitative action research method using half-structured interviews in Nepal in 2014. Action research was a suitable methodology because the researcher was participating in the process of study by being a volunteer and a member of the community. Fifteen interviews were conducted with several stakeholders to explore perspectives from volunteers’, NGOs’ coordinators’ and managers’, volunteer project employees’ and home-stay providers’ points of view. The primary data includes varied views on volunteers’ and NGOs’ contribution to sustainable community development and community’s involvement. Volunteer tourists’ motives and expectations and home-stays as components of sustainable community development were explored. Both in the primary and secondary data NGOs’ transparency is valued but they contradict concerning community’s involvement in community development projects. Although income from foreign sources is a major economic factor in Nepal, the government sets barriers to foreigners’ and foreign NGOs’ voluntary development efforts. Volunteer tourism’s potential contribution to sustainable community development is neglected by the government and thus no official information has been collected about it. Especially economic and socio-cultural contributions of volunteer tourism are noted in primary and secondary data but the overall interaction of economic, environmental and socio-cultural sustainability is apparent. Although tourism is often seen as an employment generating industry, a contradictory issue of creating employment opportunities through volunteer tourism is revealed.Kestävä yhteisön kehittäminen vapaaehtoismatkailun ja kansalaisjärjestöjen avulla Nepalissa Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia vapaaehtoismatkailun ja kansalaisjärjestöjen potentiaalisia vaikutuksia kestävään yhteisön kehittämiseen Nepalissa. Kestävyys on ollut puheenaiheena globaalissa keskustelussa vuosikausia ja se koostuu ympäristöllisestä, taloudellisesta ja sosiokulttuurisesta ulottuvuudesta. Kestävä kehitys pyrkii olemaan taloudellisesti elinkelpoista suojellen samalla luontoa ja rakennettua ympäristöä sekä sosiaalisia ja kulttuurillisia perinteitä. Vapaaehtoismatkailu on vaihtoehtoinen matkailun muoto, joka luokitellaan usein kestävään matkailuun kuuluvaksi ja sen tarkoitus on edistää positiivista muutosta yhteisöissä esimerkiksi vähentämällä köyhyyttä, suojelemalla ympäristöä tai tutkimalla yhteiskuntaa. Vapaaehtoismatkailu on nopeasti kasvava ala, jolla on monitahoisia vaikutuksia isäntäyhteisöihin. Kansalaisjärjestöt, jotka toteuttavat vapaaehtoisprojekteja, määräävät paljolti kehityksen suunnan. Nepalissa lukuisilla aloilla toimivien kansalaisjärjestöjen suuresta määrästä huolimatta säädösten, lakien ja valvonnan puute tekee toimintaympäristöstä epävakaan ja alttiin korruptiolle ja resurssien hyväksikäytölle. Nepal on luonnoltaan monimuotoinen ja kulttuurillisesti rikas kehitysmaa Aasiassa. Kasvava väestö, puutteellinen koulutus ja kehityksen epätasainen keskittyminen ovat suuria uhkia maan kehitykselle. Matkailuelinkeinolla on tärkeä rooli Nepalin kansantaloudessa ja hallitus painottaa sen potentiaalia talouden vakauttamisessa ja työllisyyden lisäämisessä. Vapaaehtoismatkailijoita hyödynnetään usein kehitysprojekteissa, jotka tähtäävät parantamaan yhteisön taloudellista hyvinvoinia, suojelemaan ympäristöä ja vahvistamaan kulttuurillista identiteettiä ollen samalla sosiaalisesti tasa-arvoisia. Tämä opinnäytetyö tutkii vapaaehtoisprojekteissa eri asemissa olevien sidosryhmien ja tekijöiden näkemyksiä. Primäärinen aineisto kerättiin kvalitaativisen toimintatutkimusmetodin mukaisesti käyttäen puolistrukturoituja haastatteluja Nepalissa 2014. Toimintatutkimus oli sopiva metodologia, koska tutkija osallistui yhteisön jäsenenä ja vapaaehtoismatkailijana tutkimaansa prosessiin. Eri sidosryhmille tehtiin yhteensä viisitoista teemahaastattelua, jotta saataisiin selville vapaaehtoisten, kansalaisjärjestöjen koordinaattorien ja toiminnanjohtajien, vapaaehtoisprojektien työntekijöiden ja kotimajoituksen tarjoajien näkökulmia. Primääriaineistossa esiintyi monenlaisia kantoja vapaaehtoisten ja kansalaisjärjestöjen panoksesta kestävään yhteisön kehittämiseen ja yhteisön osallistumisesta. Vapaahtoismatkailijoiden motiiveja ja odotuksia sekä kotimajoitusta tutkittiin kestävän yhteisön kehittämisen komponentteina. Toiminnan läpinäkyvyyttä arvostettiin sekä primääri- että sekondääriaineistossa, mutta ne eriävät yhteisön osallistumisesta yhteisönkehittämisprojekteihin. Vaikka tulot ulkomaisista lähteistä ovat tärkeä taloudellinen tekijä Nepalissa, hallitus asettaa rajoituksia ulkomaalaisten henkilöiden ja kansalaisjärjestöjen vapaaehtoiskehitysyrityksille. Hallitus laiminlyö vapaaehtoismatkailun potentiaalisen panoksen kestävässä yhteisön kehittämisessä, eikä siitä ole kerätty virallista tietoa. Eritoten vapaaehtoismatkailun taloudellinen ja sosiokulttuurinen panos on huomattu primääri- ja sekondääriaineistossa, mutta taloudellisen, ympäristöllisen ja sosiokulttuurisen kestävyyden vuorovaikutus on selkeä. Vaikka matkailuelinkeinoa pidetään usein työllisyyttä parantavana alana, esiin astuu vapaaehtoismatkailun ristiriitainen vaikutus työpaikkojen lisäämiseen

Topics: kestävyys, vapaaehtoisuus, matkailu, vapaaehtoistyö, kansalaisjärjestöt, yhteisöt, kehittäminen, Nepal, sustainability, community development, volunteer tourism, non-governmental organizations, NGOs, kestävyys, yhteisön kehittäminen, vapaaehtoismatkailu, kansalaisjärjestöt, fi=Matkailu|sv=Turism|en=Tourism|, Matkailun koulutusohjelma
Publisher: Laurea-ammattikorkeakoulu
Year: 2014
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/80873
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.