Article thumbnail

Tarinoita ja elämän rouheutta : Päivittäisjuttu Ylen maakuntaradioon

By Kalle Purhonen

Abstract

Tutkin opinnäytetyössäni Ylen maakuntaradioon tehtävän päivittäisjutun tekoprosessia sen eri vaiheissa. Opinnäytetyöni tavoitteena on selvittää, mistä elementeistä juttu koostuu ja mihin toimittajan kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota juttua tehdessä. Teoriaosani koostuu suurimmaksi osaksi kahdesta teemahaastattelusta joiden kautta tutkin päivittäisjutun tekoprosessin eri vaiheita. Haastateltavina olivat Yle Perämeren tuottaja Jari Peltoperä, sekä Yle Etelä-Savon tuottaja Petri Vironen. Lisäksi olen käyttänyt alan kirjallisuutta ja nettiartikkeleja. Opinnäytetyöni on toiminnallinen, ja aineistona toimivat työharjoitteluissa tekemäni päivittäisjutut. Työharjoitteluni suoritin kahdessa Ylen aluetoimituksessa. Nämä olivat samat, joiden tuottajia haastattelin työtäni varten. Harjoittelun aikana materiaalia kertyi paljon ja niistä olen valinnut työhöni sopivimmat. Käyn jutuntekoprosessia läpi käyttäen omia juttujani esimerkkeinä. Päivittäisjutut radiossa ovat parhaimmillaan viihdyttäviä ja informatiivisia. Niiden perustehtävä on välittää tietoa ja tunnelmia, ja auttaa kuulijaa hahmottamaan ympäröivää maailmaa. Ne ovat iso osa maakuntaradioiden lähetysvirtaa. Aiheet jutuissa vaihtelevat paljon. Ne voivat olla johonkin päivän puheenaiheeseen liittyviä, hyvinkin erilaisia yhteiskuntaan liittyviä aiheita. Itse tekoprosessissa on paljon pieniä asioita, joilla voi vaikuttaa jutun onnistumiseen. Esimerkiksi haastattelupaikanvalinnalla voidaan vaikuttaa sekä akustisiin ratkaisuihin, että haastateltavan käyttäytymiseen.This Bachelor's thesis is a research of the process of making a daily story in Yle regional radio. The aim of the theses was to clarify which elements the case consists and what the most important aspects are for the reporter to focus on. The literature review focuses on two theme interviews which were the source for the process of making a daily case. The interviewees were Jari Peltoperä, the producer of Yle Perämeri, and Petri Vironen, the producer of Yle Etelä-Savo. Other sources for the literature review were found in the Internet articles and literature of the field of this research. This thesis is practice-based and relies on the daily stories which I carried out during my internship periods and which were used as materials. I conducted my internships in two Yle regional radios. These regional radios were the same as in which the interviews were made. The material gathered during the training period was ample and I selected the most suitable ones for this research. I used my own example cases to study the process of making a case. Daily stories in radio can be entertaining and informative. The main goal of them is to disseminate information and vibes as well as to help the listener perceive the surrounding world. They are a big part of the broadcast flow of regional radios. The topics vary a lot. They can be related to emerging events, very diverse topics from the society. The process of making a story includes several small details which when combined, have effect on the result. For example, choosing a place for an interview can influence the acoustic solutions as well as the behavior of the interviewee

Topics: radio, haastattelut, journalismi, toimittaja, fi=Media-ala|sv=Mediebranschen|en=Media|, Viestinnän koulutusohjelma
Publisher: Lapin ammattikorkeakoulu
Year: 2014
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/77985
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.