Article thumbnail
Location of Repository

Näkemyksiä turvallisuuskonsultoinnista

By Henri Heikkinen

Abstract

Turvallisuusala on kasvanut viime vuosina. Myös konsultointi ja konsulttien käyttö liiketoiminnassa on kasvanut. Opinnäytetyö on tehty riippumattomana tutkimuksena. Tutkimus on rajattu käsittämään fyysisen turvallisuuden osa-aluetta. Tässä tutkimuksessa pohditaan asiakkaiden ja turvallisuuskonsultoinnin sidosryhmien suhtautumista turvallisuuskonsultointiin ja osapuolien näkemyksiä asiasta. Vastakohtana peilataan asiakkaiden mielipiteitä muutaman turvallisuusalan konsultin ajatuksiin, toteutuneisiin konsulttitoimeksiantoihin ja turvallisuusalalla toimivien henkilöiden mielipiteisiin. Aineistona tutkimuksessa haastateltiin ensin 10 turvallisuuskonsultointia käyttävän yrityksen edustajaa ja tehtiin haastatteluiden perusteella laadullinen tutkimus. Laadullista tutkimusta jatkojalostettiin toimintatutkimuksena. Toimintatutkimuksella haettiin haastattelututkimuksen tuloksiin moniulotteisuutta. Tämä toteutettiin vertaamalla haastattelututkimuksen tuloksia sidosryhmien mielipiteisiin ja peilaamalla aiempia tuloksia toteutuneisiin turvallisuuskonsultointitoimeksiantoihin. Lopputuloksena työssä on avattu turvallisuuskonsultointia yleisesti ja esitetty sen erityispiirteitä. Tässä tutkimuksessa on pohdittu turvallisuuskonsultoinnissa esiintyneitä epäkohtia ja etsitty niihin ratkaisuja ja parannusehdotuksia. Tutkimuksen kokonaistavoite on suorittaa mahdollisimman käytännönläheinen lopputulos, jonka perusteella asiakkaat osaisivat vaatia turvallisuuskonsultilta parempaa lopputulosta ja vastaavasti turvallisuuskonsultit tarjoaisivat asiakaslähtöisempää palvelua ja onnistuneempaa lopputulosta. Konsultin valinta tehdään pääsääntöisesti kokemusten ja henkilösuhteiden perusteella. Tutkimustuloksena todettiin, että yhden konsultin tietotaito ei yleensä riitä useamman järjestelmän yksityiskohtien tuntemiseen. Ratkaisuehdotuksena tähän olisi konsulttien välinen yhteistyö. Turvallisuuskonsultin tulisi perehtyä paremmin asiakkaan tarpeisiin ja antaa yksilöllisempiä ratkaisuehdotuksia, sillä suora konsulttityön monistus ei toimi. Asiakkaat eivät tunne nykyajan turvatekniikan mahdollisuuksia. Siksi asiakaslähtöisen turvallisuuskonsultin tehtävä on esitellä eri vaihtoehtoja. Konsulteilta haluttaisiin tarkkuutta etenkin kilpailutuksiin liittyvissä asioissa. Tarjouspyynnöissä ja suunnitelmissa pitäisi olla selkeästi mainittuna halutut laitemäärät eikä ristiriitaisuuksia saisi esiintyä. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että on vaikea esittää yhtä mallia siitä, mitä asiakkaiden kannattaisi vaatia turvallisuuskonsultoinnilta, koska kysymykseen ei ole yksiselitteistä vastausta. Asiaan vaikuttaa asiakkaan tahtotila ja se, kuinka paljon asiakas on valmis panostamaan halutun lopputuloksen saavuttamiseksi. Yleisesti konsulttityön lopputuloksen tulisi vastata asiakkaan tarpeita hankintahetkellä, mutta myös palveltava lähitulevaisuuden tarpeita. Asiakkaiden kannattaisi ajatella, mitä kustannussäästöjä ja turvatason nousua voidaan hieman paremmin suunnitellulla järjestelmällä toteuttaa.Security business has been growing lately, as well as using consulting services. This thesis has been completed as an independent research project, concentrating on physical security. In this thesis the main focus is in on the attitude of customers and stakeholders of security consultancy to security consultancy services. For contrast there is a comparison of customers’ opinions concerning views of security consultants, actual assignments and professional personnel of security business. The qualitative research is based on interview material of ten representatives from security consultancy firms. This qualitative research was reprocessed as action research. With this approach the idea was to add a multidimensional aspect to the outcome. This was carried out by comparing the outcome of the interview research to the opinions of the stakeholders and reflecting on earlier outcomes of actual security consultancy assignments. The main outcome of this research is a general analysis of security consultancy and an introduction of its special features. The research also concentrates on the shortcomings of security consultancy and presents some solutions and suggestion for improvements. The overall objective of the research is to find an outcome as pragmatic as possible, which could teach customers to demand better quality of service from security consultants and help security consultants to answer better to customer demands. Choosing the consultant is usually based on customers’ experience and personal relationships. The research showed that one consultant does not always have enough know-how about details of several different security systems. The solution to this would be co-operation between several consultants. A security consultant should be more aware of customers’ specific needs and be able to give better tailored solutions to customers’ problems, due to the fact that duplication of consultancy work does not work. Customers are not aware of the possibilities of current security systems. Therefore it is the security consultant’s main task to show possible options to customers. Customers also demand accuracy in creating tenders. Tender documentations and project plans should define the accurate number of devices and there should be no discrepancies. In conclusion it can be stated that it is hard to present one model of how and what customers should demand from security consultancy, as there is no unambiguous response to that. It depends on the customer’s intent and how much the customer is willing to invest in the project. Usually consultancy should meet the customer’s demands at the time of the purchase, but also serve needs in the near future. Customers should concentrate on the benefits of cost savings and raised level of security, which can be obtained by better planned systems

Topics: turvallisuus, konsultointi, asiakkaat, turvallisuuskonsultointi, konsultointi, asiakastarpeet, fi=Turvallisuusala|sv=Säkerhetsbranschen|en=Security Management|, Turvallisuusosaamisen koulutusohjelma (Ylempi AMK)
Publisher: Laurea-ammattikorkeakoulu
Year: 2014
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/77201
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.