thesis

TET-päivä henkilöstön osaamisen kehittämismenetelmänä Palkeissa

Abstract

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten henkilöstöhallinto voisi vaikuttavammin jalkauttaa Palkeet TETin kaltaisia uusia henkilöstön osaamisen kehittämismenetelmiä tuotantoon. Työllä haetaan ratkaisua kahteen tutkimusongelmaan: miksi Palkeet TET mahdollisuutta ei ole hyödynnetty vielä kovin paljoa sekä mitä täytyisi tehdä, jotta henkilöstöä saataisiin osallistumaan enemmän Palkeet TETiin. Palkeet TETissä henkilö voi mennä tutustumaan muun kuin oman prosessin työtehtävään ja työyhteisöön yhden päivän ajaksi Teoreettinen viitekehys muodostuu kolmesta pääluvusta. Ensimmäisessä pääluvussa käsitellään organisaation jäsenten suhtautumista muutokseen, organisaatiokulttuurin vaikutusta muutokseen, muutosvastarintaa ja viestinnän osuutta muutoksissa. Toisessa pääluvussa syvennytään osaamisen ja oppimisen käsitteisiin sekä henkilöstön kehittämiseen yleisesti. Viimeisessä pääluvussa tarkastellaan yleisesti henkilöstön osaamisen kehittämismenetelmiä sekä tutustutaan tarkemmin kahteen osaamisen kehittämismenetelmään, työkiertoon ja mentorointiin. Tutkimuksen toteutusvaiheessa hyödynnettiin kvantitatiivista tutkimusmenetelmää. Kyselylomake lähetettiin sellaisille henkilöille, jotka eivät vielä ole osallistuneet Palkeet TETiin. Lomakkeella oli kolme väittämäosiota, joiden avulla kartoitettiin mm. syitä siihen, miksi kyselyyn osallistuneet eivät ole osallistuneet TET-päivään. Kyselylomakkeessa oli myös muutama avoin kysymys, jotka edustivat kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. Kyselyssä oli yksi monivalintakysymys, kolme monivalintaväittämäosiota ja neljä avointa kysymystä. Yhteensä 152 henkilöä vastasi kyselyyn, vastausprosentin ollessa noin 22 %. Kvantitatiivisia tutkimustuloksia esitellään työssä taulukoiden ja kuvioiden avulla. Kvalitatiiviset tutkimustulokset on kerrottu raportissa tekstinä. Kyselystä saatujen tulosten perusteella on tehty päätelmiä henkilöstön suhtautumisesta Palkeet TETiin ja lisäksi on tuotettu kehittämisehdotuksia Palkeet TET-päivään. Tutkimuksessa ilmenneitä pääongelmia olivat mm. Palkeet TET-päivän jäsentymättömyys ja töiden organisointiin liittyvät ongelmat TET-päivän ajaksi. Tutkimustulosten perusteella eniten kehitettävää Palkeet TETissä on osallistumisen helpottamisessa. Tutkimuksesta saatuja tuloksia tullaan todennäköisesti käyttämään Palkeet TET-päivän kehittämiseen sekä yleisesti apuna erilaisten henkilöstön osaamisen kehittämismenetelmien suunnittelussa ja toteutuksessa.The aim of this bachelor’s thesis was to find out what kind of difficulties Palkeet’s human resource management will face when launching new methods for improving employees’ vocational skills. Palkeet TET means a short-term job rotation where an employee can get to know another person’s job. The research problems were to find out the reasons why Palkeet’s employees have not taken part in Palkeet TET as much as expected before the launch and how to develop Palkeet TET so that more people would take part in it in the future. The theoretical framework contains three levels. The first level deals with change in the workplace, employees’ attitudes towards organizational change, organizational culture, resistance to change and how to communicate effectively within a change process. The second level deals with skill development and its common terms know-how and learning, and staff development. After that it takes us to methods for improving employees’ vocational skills and also more specifically to job rotation and mentoring on the third level of the theoretical framework. A quantitative research method was used in this survey. The quantitative research method was a questionnaire. The questionnaire was made for Palkeet’s staff members who had not participated in Palkeet TET. The questionnaire included one multiple choice question, three rank order scale question sections and one open-ended question. 152 staff members replied to the survey and the response rate was thus approximately 22 %. The results of the quantitative research are shown with charts and graphs. The results of the open-ended questions are in text format. The conclusion of the staff’s attitude toward Palkeet TET and development suggestions were based on the results. The results showed that Palkeet TET is a bit unstructured and there are problems with organizing work while you take part in Palkeet TET. The area that has most room for improvement is making participation in Palkeet TET easier. The research result may be used for development of Palkeet TET and also generally when launching new methods for improving employees’ vocational skills

Similar works

Full text

thumbnail-image
oai:www.theseus.fi:10024/76046Last time updated on 6/1/2016View original full text link

This paper was published in Theseus.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.