Article thumbnail
Location of Repository

Tietomallisuunnittelun lähtötietojen jakaminen verkkorajapinnan avulla

By Anton Silvo

Abstract

Tämä opinnäytetyö tehtiin Ramboll Finland Oy:n toimeksiannosta. Tietomallinnus tekee tuloaan infrastruktuurin suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon Suomessa. Nykytilanteessa suunnitteluun tarvittavien lähtötietojen siirtäminen tapahtuu tiedostopohjaisesti suunnittelijan aineistopyyntöjen perusteella, mikä on erityisesti suurissa hankkeissa työlästä eikä tue tietomallinnuksen tarjoamia mahdollisuuksia työprosessien kehittämiselle. On olemassa verkkorajapintoja, joilla paikkatietoa voidaan siirtää suoraan tiedon haltijan tietokannasta asiakkaan ohjelmistoon, mahdollistaen aina ajantasaisen lähtötiedon käyttämisen. Työn tavoitteena oli tutkia Web Feature Service (WFS)- ja Web Map Service (WMS)-rajapintatekniikoita ja arvioida niiden soveltuvuutta suunnittelun lähtötietojen siirtämiseen. Erityishuomion kohteena olivat vesihuollon johtokartat, ja toisena tavoitteena oli laatia ehdotus Helsingin kaupungin Kaupunkimittausosastolle niiden julkaisemiseksi rajapinnan kautta. Tutkimusmenetelmä oli kirjallisuustutkimus sekä asiantuntijoiden haastattelut. Tulokset olivat kaksijakoiset. Johtokarttojen julkaisu verkkorajapinnalla vaatisi nk. sovellusskeeman laatimisen WFS-rajapinnan tiedonsiirtoon käyttämälle XML-pohjaiselle GML-kielelle (Geography Markup Language). Teknisiä haasteita merkittävämmäksi osoittautuivat vakiintuneet toimintatavat. Tietomallinnuksen tavoitetilaan, integroituun tiedonhallintaan, on vielä matkaa, ja tiedonsiirron standardit sekä käytännöt ovat vielä kehitystilassa.This thesis was commissioned by Ramboll Finland. Building information modeling (BIM) is gaining its first footholds in the process of designing, building and maintaining infrastructure in Finland. Nowadays the source information that forms the basis of the design process, is transferred as files detached from databases according to information requests from the designing engineer. This method is inefficient and labour-intensive, particularly in large projects, and is unsupportive of the work methods promoted by information modeling. Web-based interfaces exist for transferring geospatial data directly from the data owners’ databases into the client application, allowing direct use of up-to-date source information. The goal of this thesis was to investigate the Web Feature Service (WFS) and Web Map Service (WMS) interfaces and assess their applicability to the transfer of specific types of infrastructure design source data, particularly pipe network maps. If this was proven to be feasible, another goal was to make a proposition to the City Survey Division of the Helsinki Real Estate Department on publishing the pipe network maps on a WFS interface. The methods used were literature review and interviews with related experts and officials of the City Survey Division. The results were twofold. Publishing pipe network maps in a useful format would require developing an application scheme for the Geography Markup Language (GML), an XML-based format supported by the WFS interface. A greater challenge than the technical ones turned out to be the current processes and practices, which are yet to develop into the integrated data management model of the BIM vision. Universal standards for data transfer are still in the development phase

Topics: tietomalli, lähtötieto, rajapinta, web feature service, WFS, Infrarakentaminen, fi=Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka|sv=Byggnads- och samhällsteknik|en=Civil and Construction Engineering|, Rakennustekniikka
Publisher: Metropolia Ammattikorkeakoulu
Year: 2014
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/73424
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.