Article thumbnail
Location of Repository

Henkilöstötilinpäätös : Case: Palvelutalo

By Outi Tuominen

Abstract

Menestyksellinen yritys on menestyvän yhteiskunnan avaintekijä. Yrityksen on vaikeaa menestyä ilman hyvää ja motivoitunutta henkilökuntaa. Ongelmana on monesti, että henkilöstövoimavarojen kehityksestä ja nykytilasta ei saada riittävästi tietoa perinteisellä kirjanpidolla, joten vaihtoehdoksi on kehitetty henkilöstötilinpäätös. Henkilöstötilinpäätös on ytimekäs ja havainnollinen kuvaus henkilöstön tilasta ja se laaditaan sekä yrityksen sisäiseen käyttöön että sidosryhmille. Tässä opinnäytetyössä käsitellään henkilöstötilinpäätöstä ja laaditaan kohdeyritykselle ensimmäinen henkilöstötilinpäätös. Tavoitteena on laatia henkilöstötilinpäätökselle runko, jota kohdeyritys voi käyttää myös tulevina vuosina. Opinnäytetyö perustuu teoria- ja tutkimusosaan. Opinnäytetyön teoreettisen viitekehyksen muodostaa henkilöstötilinpäätöksen rakenne ja tehtävä. Opinnäytetyön empiirisenä aineistona on käytetty kohdeyrityksen tasekirjaa ja toimintakertomusta vuodelta 2012, työterveyshuollon raporttia vuodelta 2013 sekä muuta yrityksestä saatua informaatiota. Henkilöstötilinpäätöksessä nostettiin esille tärkeimpiä henkilöstötunnuslukuja, kuten ikärakenne, vaihtuvuus, koulutuspohja ja eläkkeelle siirtyminen. Lisäksi henkilöstötilinpäätökseen lisättiin henkilöstötuloslaskelma, jotta henkilöstöstä aiheutuvia kustannuksien seuranta helpottuisi. Tehdyn henkilöstötilinpäätöksen perusteella voidaan todeta, että kohdeyrityksen henkilöstön tilan olevan kokonaisuudessaan hyvä. Työntekijät ovat pääasiassa tyytyväisiä työhönsä ja työ-ympäristöönsä. Kuitenkin kohdeyrityksen on syytä kiinnittää huomiota suuriin sairauspoissaoloihin, jotta niistä aiheutuvat kustannukset saataisiin hallintaan.Human Resource Accounting Case: Sheltered housing A successful business is a based on a successful society. It is difficult for a given company to succeed without a good and motivated staff. Many times the problem is that human resource development and current situation does not provide sufficient information on the traditional accounting. In these instances a good alternative is human resource accounting. Human resource accounting is a concise and informative description of the status of the staff. It is prepared for internal use in given and as well as for the stakeholders. The first aim of this Bachelor´s was to describe human resource accounting and the second aim was to compile model of human resource accounting for the case company Palvelutalo. The theoretical framework of this thesis constitutes a structure and function of human resource accounting. The empirical material of this thesis is the information given from the balance book and annual report from the years 2012 and 2011, occupational report from the year 2013 and other information given from Palvelutalo. In human resource accounting the most important key ratios were age structure, turnover of workers, educational qualifications base and retirement. Human resource accounting also added a personnel income statement to facilitate the control of personnel costs. As a result of human resource accounting for Palvelutalo it can be concluded that the status of the employees is a quite good. They have hired a professional staff and employees are basically satisfied with their work and their working environment. However, it is important for Palvelutalo to pay attention to the major absences due to illness, so that these costs can be under the control in future

Topics: henkilöstötilinpäätös, tuloslaskelmat, tunnusluvut, henkilöstötilinpäätös, henkilöstötuloslaskelma, fi=Liiketalous, hallinto ja markkinointi|sv=Företagsekonomi, förvaltning och marknadsföring|en=Business Management, Administration and Marketing|, Liiketalouden koulutusohjelma
Publisher: Laurea-ammattikorkeakoulu
Year: 2014
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/71698
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.