Article thumbnail

Koska ongelmat ja koko maailma muuttuu, niin vanhemmatki tarvii eri tavalla tukee : Vanhempien kokemuksia päivähoidon perhetyöstä

By Pihla-Maria Sulku

Abstract

Päivähoidon perhetyö tarjoaa päivähoidon piirissä oleville lapsiperheille tukea perhe-elämän ja vanhemmuuden haasteisiin sekä huoliin. Palvelu on luonteeltaan ennaltaehkäisevää ja matalan kynnyksen periaatteella toteutettavaa. Palveluun ohjaudutaan päivähoidon henkilöstön tai oman yhteydenoton kautta. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuoda esiin vanhempien kokemuksia, toiveita ja kehitysideoita Joensuun kaupungin päivähoidon perhetyöstä. Opinnäytetyössä selvitettiin millaisia kokemuksia vanhemmilla on päivähoidon perhetyöstä. Opinnäytetyö toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Aineisto kerättiin haastattelemalla kuutta Joensuun kaupungin päivähoidon perhetyön asiakkaana ollutta vanhempaa. Haastattelut suoritettiin teemahaastatteluina kesäkuussa 2013. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavasti teemoitellen. Tuloksista voi todeta, että päivähoidon perhetyö tarjoaa tukea monenlaisiin vanhemmuuden huoliin sekä haasteisiin. Vanhemmat kokivat tuen merkittäväksi ja vanhemmuuden voimavarojen vahvistumista tukevaksi. Tuen oikea-aikaisuuden sekä ennaltaehkäisevän ja matalan kynnyksen periaatteiden merkitys korostui selkeästi. Vanhemmat kokivat tärkeäksi että perhetyötä tarjotaan osana lapsiperheiden peruspalvelua, eli päivähoitoa. Kehittämisnäkökulmina ilmeni, että palvelusta tulisi tiedotta lapsiperheitä aktiivisemmin ja palvelun määrittelemiseen kaivattiin selkeyttä.Day care family work provides support to families whose children are in day care. They are supported in the challenges and the concerns of family life and parenthood. The service is preventive and it is practiced as a low-threshold service. Families become customers of this service by the initiative of the day care personnel or by their own con-tact. The aim of this thesis was to bring out parents` experiences, wishes and ideas for de-velopment related to the day care family work of the City of Joensuu. The thesis exam-ined what kind of experiences the parents have of day care family work. The thesis was carried out as a qualitative research. The data was gathered by inter-viewing six parents who had been customers of the day care family work of the City of Joensuu. The interviews were carried out as theme interviews in June 2013. The analysis of the data was conducted by themes with the help of a theory-based method. Based on the results it can be noted that the day care family work provides support for parents with diverse concerns and challenges. The parents found this kind of support significant and increasing their resources as parents. The significance of right timing and the principle of prevention and low-threshold stood out clearly. The parents found it important that family work is provided as a part of the basic service of the families with children – that is as a part of day care. As means of improving the service, the parents suggested informing the families more actively and defining the service more clearly

Topics: päivähoito, varhaiskasvatus, päivähoidon perhetyö, vanhemmuuden tukeminen, fi=Sosiaaliala|sv=Sociala området|en=Social Sciences|, Sosiaalialan koulutusohjelma
Publisher: Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu)
Year: 2013
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/69563
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.