Article thumbnail
Location of Repository

Käden jännevammojen korjauksen jälkeinen hoito kotona : Potilasohje

By Krista Rouvinen and Suvi Repo

Abstract

Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tehdä kirjallinen kotihoito-ohje käden jännekorjaus leikkauksesta toipuville potilaille. Ohje palvelee myös käsi- ja plastiikkakirurgian vuodeosaston henkilökuntaa. Opinnäytetyömme aihe tuli Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä, käsi- ja plastiikkakirurgian vuodeosastolta. Opinnäytetyömme tehtävänä oli selvittää millaisia käden jännevammoja on ja miten niitä hoidetaan, mitä on käden jännevammapotilaan kuntouttava hoitotyö sekä mitä tulee huomioida käden jännevammapotilaan ohjauksessa. Menetelmä oli tuotokseen painottuva opinnäytetyö. Käden jänteet jaetaan ojentaja- ja koukistajajänteisiin. Mikäli potilas ei voi koukistaa sormiaan tai rannettaan, tai koukistaminen tekee kipeää, on usein kyseessä koukistaja-jännevamma. Jos taas potilas ei pysty ojentamaan sormiaan, peukaloaan tai rannettaan suoraksi, voidaan epäillä ojentajajänteen vammaa. Useimmiten jännevammat syntyvät trauman seurauksena, esimerkiksi ruhje- tai viiltohaavaan. Teemme tuotoksena kotihoito-ohjeen, jonka tarkoituksena on palvella mahdollisimman monia käden jännekorjauksesta toipuvia potilaita. Tuotoksessamme ohjeistamme potilaille kuinka leikkaushaavaa hoidetaan ja tarkkaillaan kotona sekä kuinka potilas voi itse edistää leikkaushaavan paranemista. Selvitämme myös ohjeessa kuinka kipua hoidetaan kotioloissa lääkkein sekä asentohoidolla. Ohjeessa käymme läpi millaisia rajoitteita suojalasta ja kipsihoito tuovat kotiutuessa sekä selvitämme potilaalle liikeharjoitusten merkityksen. Lisäksi ohjeistamme millaisia rajoituksia käden jännevammakorjauksen jälkeen potilailla on ja millaisissa tilanteissa potilaan tulee hakeutua hoitoon. Ohjeessa kerromme myös, että kotona selviytyminen voi olla haasteellista ja potilaiden on hyvä asennoitua siihen etukäteen. Ohjeen sisällön valitsimme työelämän toiveiden sekä kirurgisten potilaiden kotona selviytymistä koskevien tutkimusten tulosten pohjalta. Opinnäytetyömme tavoitteena oli edesauttaa potilaan jännevammakorjauksen jälkeistä kuntoutumista sekä toteuttaa tarpeenmukaista jatkohoitoa kotona kirjallisen ohjeen avulla. Opinnäytetyömme muodostui kirjallisuuden sekä internetlähteiden pohjalta. Lisäksi täydensimme aihettamme tekemällä kolme asiantuntijahaastattelua. Tutkimusten perusteella potilaat toivoivat hoitajilta enemmän konkreettisia ohjeita kotona selviytymiseen. Sairaanhoitajat voisivat varata enemmän aikaa jännevammakorjauksesta toipuvan potilaan ohjaukseen ja antaa enemmän konkreettisia ohjeita kotona selviämiseen. Lisäksi sairaanhoitajien tulisi huolehtia siitä, että potilaat ymmärtävät saamansa ohjauksen ja selviytyvät sen avulla kotona.The purpose of this study was to make written instructions for patients who have undergone a tendon repair of the hand. The study was requested by Pirkanmaa Hospital District and the subject was working life-related. The objective was to clarify the following questions: what tendon injuries of the hand are like, how to take care of tendon injuries, what is involved in the rehabilitative nursing of a patient with tendon injury of the hand and what has to be taken into account in the guidance of a patient with a tendon injury of the hand. The approach of this study was output-oriented. Hand tendons are divided into two parts: flexors and extensors. If the patient cannot actively flex a finger, thumb or wrist, the patient might have a flexor tendon injury. When the patient cannot extend a finger, thumb or wrist, an extensor tendon injury should be suspected. Usually tendon injuries of the hand appear as a consequence of a trauma. The output of the study is a patient guide intended for patients recovering from tendon repair of the hand. When recuperating from a tendon injury of the hand patients need to know how to take care of the surgical wound and how to observe it. The patients also have to know how they should use pain killers at home and how to operate with a splint or a cast when they return home. It is also important that the patients understands why the motions of their repaired hand are restricted. The objective of this thesis was to help patients recuperate from tendon injury of the hand and to provide patients with home care instructions. Nurses could spend more time on instructing the patients who are recuperating from tendon repair. Besides, nurses could provide patients with more a concrete advice on how to take care of themselves at home

Topics: koukistajajänne, ojentajajänne, jännevamma, käsikirurgia, jänteet, vammat, potilasohjeet, hoitotyö, kuntoutus, potilasneuvonta, Hoitotyö, fi=Hoitotyö|sv=Vård|en=Nursing|, Hoitotyön koulutusohjelma
Publisher: Tampereen ammattikorkeakoulu
Year: 2013
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/68409
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.