Article thumbnail

Mobiiliterveyspeliin liittyvät tarpeet, toiveet ja ideat

By Anna Leminen and Mervi Muli

Abstract

Terveyssuuntautuneisuus on vahvistumassa, mikä edellyttää uudenlaisia keinoja terveyden edistämiseksi. Väestön koulutustason nousu mahdollistaa tiedon paremman hyväksikäytön sekä uudenlaisen tiedonvälityksen ja terveysneuvonnan. Opinnäytetyö liittyy InnoHealth- projektiin, jonka tarkoituksena on valmentaa terveys- ja hyvinvointiteknologian toimijoita monipuoliseen yhteistyöhön opetuksen ja työelämäkäytäntöjen kehittämiseksi. Yhteistyöyrityksenä on Dato Systems Ay, jonka tavoitteena on kehittää sovellus, joka vastaa asiakkaiden tarpeita terveyden edistämisen näkökulmasta. Nyt kehitteillä olevassa sovelluksessa keskitytään ravitsemukseen ja liikuntaan. Opinnäytetyön tarkoitus on ottaa selvää mitä tarpeita, toiveita ja ideoita 18–50 –vuotiailla älypuhelimen käyttäjillä on mobiiliterveyspelistä. Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa tietoa, joka auttaa yhteistyöyritystä kehittämään mobiiliterveyspeliä asiakaslähtöisesti. Opinnäytetyö on laadullinen tutkimus, jonka aineistonkeruumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Teemahaastattelu toteutettiin haastattelemalla opinnäytetyön tekijöiden lähipiirin henkilöitä (n = 12), jotka olivat älypuhelimen käyttäjiä. Haastattelemalla saatu aineisto analysoitiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä käyttäen. Opinnäytetyön tulokset osoittivat, että kaikki haastateltavat kaipasivat tietoa ravitsemuksesta ja liikunnasta. Motivoitumiskeinoista tärkeimpinä pidettiin tulosten seurantaa, tavoitteita sekä niiden saavuttamista. Haastatteluista selvisi motivoitumisen olevan lähtöisin omista tarpeista ja taistelusta itseään vastaan. Sovelluksen helppokäyttöisyys, yksilöllisyys ja saatavuus olivat toiveita, joita haastateltavat korostivat vastauksissaan. Lisälaitteiksi toivottiin ainakin GPS-mahdollisuutta, sykemittaria, kalorilaskuria ja askelmittaria. Mobiililaite koettiin nopea- ja helppokäyttöiseksi. Selkeä hyötyä koettiin myös siitä, että mobiililaite kulkee aina mukana. Haastatteluvastauksissa korostui sovellukseen liittyvänä ideana se, että sovelluksen tulisi olla helppo ja yksinkertainen käyttää, mutta käyttöominaisuuksiltaan monipuolinen, jotta se vastaisi mahdollisimman laajan kohderyhmän tarpeisiin. Haastateltavat kokivat erityisesti kokonaisvaltaisen liikunnan ja ravitsemuksen yhdistävän sovelluksen tarpeelliseksi. Yhteistyöyritys on ollut tyytyväinen opinnäytetyön tuloksiin ja he ovat ottaneet ne huomioon tuotekehityksessään.Finnish people are becoming more health oriented and that requires new tools to promote health. The educational level is rising and it gives an opportunity to exploit more information in new ways. This thesis is based on InnoHealth project which aims to train healthcare and welfare technology operators in diverse collaboration to develop education and working life practices. Co-operation company is Dato Systems Ay. The company’s goal is to create a mobile phone application that is responding to clients’ needs in health promotion point of view. In this application the focus will be on nutrition and physical activity. The aim of the thesis is to provide information that helps co-operation company to develop customer-oriented mobile phone game for health. The goal is to find out what kind of needs, hopes and ideas 18 – 50 year old smartphone users have related to mobile phone game for health. In this thesis qualitative research was used and the data was collected by theme interviews. The interviews were accomplishing by interviewing smartphone users (n = 12) who belong to researcher’s inner circle. The collected data was analyzed by data-oriented content analysis. The results of the thesis pointed out that all interviewees need information concerning nutrition and physical activity. The most important motivating ways were setting goals, monitoring and accomplishing results. Most participants mentioned that they are motivated the best by their own needs and by competing against themselves. User friendliness, individuality and availability were hopes that the interviewees highlighted in their answers concerning the application. Additional devices like heart rate monitor, GPS, caloric counter and pedometer would be valuable qualities according the participants. Mobile phone was experienced as quick and easy to use. The mobile phone has the advantage of time and location independent training. The results pointed out that the application should be easy and simple to use but have versatile performance so that it would have potential to respond as many customer-oriented needs as possible. The interviewees experienced a comprehensive application that combines nutrition and physical activity especially necessary. The co-operation company has been satisfied with results and they have already used them in their product development

Topics: teemahaastattelut, mobiililaitteet, sovellukset, terveyden edistäminen, liikunta, ravitsemus, asiakaslähtöisyys, hyvinvointiteknologia, Hoitotyö, fi=Hoitotyö|sv=Vård|en=Nursing|, Hoitotyön koulutusohjelma
Publisher: Turun ammattikorkeakoulu
Year: 2013
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/65212
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.