Article thumbnail

Iso ilo pienestä asiasta : Kulttuuritoiminnat osana ikääntyneiden hyvinvointia

By Jukka-Pekka Selin

Abstract

Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on kertoa dvd:n avulla, millainen vaikutus kulttuurilla on ikäihmisten elämänlaatuun ja hyvinvointiin. Ikäehyt-hankkeessa on kehitelty lappilaisille ikäihmisille uusia palvelumalleja ja työmenetelmiä. Olen dokumentoinut hankkeessa käytettyjä kulttuuri- ja taidepainotteisia toimintamalleja ja valmistanut kertyneestä materiaalista dvd:n, jossa kerrotaan kulttuurin ja taiteen tekemisestä, tapahtumista, tilanteista ja kohtaamisista ikäihmisten ja eri sukupolvien välillä. Opinnäytetyöni tuotteen, dvd:n, sisältö koostuu videoista, jotka on taltioitu Ikäehyt-hankkeen toiminnoissa ja tilaisuuksissa talvesta 2012 kesään 2013. Olen seurannut ikäihmisiä heidän arjessaan, tutkinut ja kuvannut heidän osallistumistaan kulttuurin ja taiteen tekemiseen neljässä Lapin kunnassa. Dokumentoidusta materiaalista on muokattu viisi erilaista osiota, jotka kerto-vat yhteisöllisyydestä, ikäihmisistä ja lapsista, asuinympäristöstä, tekemisestä ja ideoista ikäihmisen hoitotyössä. Dvd:n videot ovat kooste ikäihmisten arjessa tapahtuneista tilanteista, joita päivittäiset rutiinit usein säätelevät. Kulttuuri voi olla osana ikäihmisen arkea ja sen vaikutus ulottuu niin asukkaisiin, ikäihmisiin, heidän omaisiin kuin hoitohenkilökuntaan ja hoitotyöhön. Videoissa näkyy kuinka Ikäehyt-hankkeessa kulttuuri ja taiteet vaikuttuvat innostavasti ikäihmisiin ja heidän lähellään oleviin, voimavaroja arkeen löytyi, yhdessä tekeminen piristi ja tunteita esiintyi, eri sukupolvet loivat ja tekivät asioita yhdessä ja tutuksi tullut elinympäristö uudistui. Ikäihmisten arkea ja kulttuurin käyttöä kuvaava dvd voi laajentaa hoitohenkilökunnan ja terveydenhuoltoalan opiskelijoiden tietoutta kulttuurin mahdollisuuksista hoitotyöhön.This thesis is a functional study and the goal was to explain by the dvd how culture affects the quality of life and well-being of old persons. There has been a new service model and working practices developed in the Ikäehyt-project. I have documented culture and art-oriented operation models used in the Ikäehyt-project and made a dvd from that material, where it is shown events, situations and meetings between the older people and different generations and how to make culture and art. The product of my thesis, dvd, includes videos that have been documented in operations and events of the Ikäehyt-project from winter 2012 to summer 2013. I have followed old persons in their everyday life, studied and filmed them how they are involved in making culture and art in four municipalities in Lapland. It has been processed five different parts from the documented material. They describe communalism, old persons and children, living environment, making things and ideas in the nursing of old persons Videos of the dvd are the compilation of situations that are controlled often by daily routines in the everyday life of old persons. Culture can be a part of everyday life of an old person and the effect reaches as residents, old persons, their relatives as nursing staff and nursing. In videos you can see how culture and arts affect old persons and the people near them inspiringly, resources to everyday life were found, doing something together cheered and feelings occurred, different generations created and worked together and the familiar environment renewed. Dvd that represents the everyday life and using arts of the old people can expand nursing staff´s and health care students´ knowledge of possibilities of culture in nursing.Opinnäytetyö sisältää dvd:n

Topics: ikääntyneet, vanhukset, elämänlaatu, hyvinvointi, kulttuuri, ikäihminen, hoitotyö, hyvinvointi, kulttuuri, terveys, sairaanhoitaja AMK, fi=Hoitotyö|sv=Vård|en=Nursing|, Hoitotyön koulutusohjelma, Sairaanhoitajakoulutus
Publisher: Lapin ammattikorkeakoulu
Year: 2013
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/64834
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.