Article thumbnail

NUORISOTYÖ KOHTAA KAUPPAKESKUKSEN NUORET : Nuorisotyön toimintamuotojen soveltaminen kaupalliseen toimintaympäristöön

By Sari Immonen

Abstract

Lahden nuorisopalveluissa tehdään kauppakeskusnuorisotyötä Kauppakeskus Triossa. Aluevaltaus on uusi julkiselle nuorisotyölle ja on herättänyt mielenkiintoa nuorisotyön uutena suuntana. Työn ydintavoitteeksi asetettiin aloitettaessa uusien, nuorisopalveluista hyötyvien nuorten kohtaaminen. Muina tavoitteina olivat teematoiminnat ja tapahtumat. Lisäksi yhteistyökumppanuuksia toivottiin. Kauppakeskus Trio tuli 2010 kuuluisaksi ”teinikarkotin” -kokeilulla. Nyt Trio toivottaa nuoret tervetulleiksi tulevina asiakkaina ja asiakkaiden lapsina. Nuorisopalveluissa perusteltiin meno Trioon kuitenkin nuorisotyöllisillä lähtökohdilla, ei ulkoisilla odotuksilla. Nuorisotyö aloitettiin syksyllä 2011 vuokraamalla liikehuoneisto Trion pohjakerroksesta. Tila sai nimekseen Nuortentila Tripla ja toiminta suunnattiin 13-25 -vuotiaille. Työvuorossa on kolme työntekijää kerrallaan ja he ovat mm. nuorisotiedotuksesta, alueel-lisesta nuorisotyöstä, ehkäisevästä päihdetyöstä, etsivästä työstä ja monikulttuurisesta työstä. Vuosi 2012 oli ensimmäinen koko-nainen toimintavuosi ja kävijöitä oli yli 18 000. Tutkimus kiinnittyy ammatilliseen nuorisotyöotteeseen, jossa nuorisokasvatus on keskeistä. Opinnäytetyö etenee nuorisotyöllisestä toimintaperinteestä yhteiskunnallisen muutokseen nuorisotyön suuntaajana. Lopuksi tarkastelen nuorisotyön ohjausta tänä päivänä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kuinka nuorisotyöllisin toimintamuodoin voidaan ostoskeskuksessa palvella nuorten, nuorisotyön ja kaupallisten toimijoiden etuja. Kauppakeskusnuorisotyöstä nostan esille kaupallisen toimintaympäristön haasteet ja esittelen Lahden nuorisopalveluiden mallin työmuodosta. Empiiristä aineistoa keräsin haastattelemalla kahta Triplassa työskentelevää työntekijäryhmää (määräaikaiset ja päätoimiset eri toimintayksiköistä). Haastattelut tehtiin keväällä 2013. Tutkimuksella haettiin vastauksia seuraaviin tutkimusongelmiin: mitä on kauppakeskusnuorisotyö, miten idea nuorisopalveluista pienoiskoossa on toteutunut ja miten työmuotoa tulisi kehittää. Tulokset esitän teema-alueittain. Teemoiksi valikoituivat kauppa-keskusnuorisotyön kohderyhmä, toimintaympäristön merkitys nuorisotyölle ja mitä kauppakeskusnuorisotyö on ammatillisena nuorisotyönä. Tuloksista ilmenee, että nuorisotyöntekijät pitävät kauppakeskusnuorisotyötä haastavana. Nuorisotyöllinen kohtaaminen levot-tomassa ja hektisessä ympäristössä on jopa kokeneille työntekijöille jännitteistä ja ristiriitaista. Nuorisotyön osaamisalueet nousivat esille: yksilöiden ja ryhmien kohtaaminen sekä ohjaajuus ja kasvattajuus. Kauppakeskusnuorisotyön nuorisokasvatukselliset lähtökohdat ja sisäinen moniammatillinen työote edellyttävät vielä tarkennuksia, mutta työmuodon kehittämistiimi jatkaa tutkimuksen tuloksien hyödyntämistä.Lahti City Youth Department does shopping center youth work at Trio center. The area is new for public youth work and has raised attention as such. As the work begun, the main goal was to encounter new young people, who might benefit from the youth work. Secondary goals included theme activities and events as well as partnerships and cooperation. Shopping center Trio became famous for its “youth repellent” test in 2010. Nowadays Trio welcomes young people as their potential future customers and children of their current customers. The reason why the Youth Department’s went to Trio, however, was in youth work ideals, instead of external expectations. The youth work begun in autumn of 2011 by renting premises on the bottom floor of Trio. The place was called “Nuortentila Tripla” and the target audience of its functions was 13-25-year-olds. Three employees from e.g. youth communications, local youth work, substance abuse prevention, outreach youth work and multicultural work were on duty at a time. The year 2012 was the first whole year of operation reaching over 18 000 visitors. This study is linked to professional youth work excerpt, with a focus on pedagogic youth work. The thesis starts from traditional forms of youth work and proceeds to societal change as the guiding force of youth work. Finally I will look into supervision and guidance of youth work today. The study aims at discovering ways in which young people, youth work as well as commercial operators can benefit from youth work functions at a shopping center. I will present the challenges of the shopping center youth work environment and the work method of Lahti City Youth Department. The empiric data was collected by interviewing two employee groups from Tripla. The interviews took place in spring 2013. The study wanted to answer the following research questions: what is shopping center youth work, how has the idea of miniature youth work succeeded and how should the work method be developed. The results are divided into three themes: the target audience of shopping center youth work, the meaning of the environment for youth work and what shopping center youth work is as professional youth work. The results show that the youth work professionals find shopping center youth work challenging. Reaching the youth in a profes-sional manner in a hectic and restless environment is tensional and conflicted even for the most experienced employee. Certain areas of expertise of youth work surfaced: encountering an individual and groups as well as the ability to direct and employ pedagogy. Further focus is needed in pedagogic youth work basis and internal multi-professional approach of shopping center youth work but the results of this study are continuously made use of by the development team of this working method

Topics: Nuorisotyö, ammatillinen nuorisotyö, kauppakeskusnuorisotyö, nuorisokasvatus, Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma, fi=Yhteisöpedagogiikka|sv=Samhällspedagogik|en=Community Education|, Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma, yhteisöpedagogi (ylempi AMK)
Publisher: Mikkelin ammattikorkeakoulu
Year: 2013
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/63704
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.