Article thumbnail

Seksuaali- ja lisääntymisterveys väestötutkimuksissa

By Jenna Tuunala and Tiina Paaso

Abstract

Seksuaali- ja lisääntymisterveys (SeLiTe) on tärkeä osa ihmisen terveyttä ja hyvinvointia. Sen kehittämi-nen on ollut lähtökohtina sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän laatimalle SeLiTe-toimintaohjelmalle 2007–2011. Toimintaohjelma koostuu neljästä aihealueesta, joiden tavoitteena on ollut linjata lähivuosien seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämistyötä. Toimintaohjelman toteutumista seurataan mm rekisteri- ja tutkimustietoon perustuvilla indikaattoreilla ja muuttujilla. Yksittäisten tutkimusten lisäksi väestön terveyttä ja hyvinvointia kuvaavaa tietoa kertyy väestöpohjaisista kyselytutkimuksista, joita toteuttavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lisäksi ainakin Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, Väestöliitto, Sosiaali- ja terveysministeriö ja Työterveyslaitos. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää säännöllisesti toteutetuissa väestötutkimuksissa esitettyjen SeLi-Te-aihepiiriin kuuluvien kysymysten kattavuutta ja arvioida kysymysten laatua ja sisältöä. Tarkoituksena on pohtia, miten väestötutkimuksista saatu tieto olisi hyödynnettävissä arvioitaessa SeLiTe-toimintaohjelman 2007–2011 tavoitteiden toteutumista. Tutkimuksen mukaan seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviä kysymyksiä on yleisesti ottaen vähän ja määrällisesti yhteensä yhtä paljon kuin elintapakysymyksiä, jotka koskevat vain tupakointia, alkoholin tai huumeiden käyttöä. SeLiTe-aihepiirin kysymyksistä saa hyvin tietoa raskauden ehkäisyyn, raskauteen ja synnytykseen liittyvistä asioista. SeLiTe-palvelujen kehittäminen kaikki väestönosat huomioiden on tärkeä tavoite, jonka toteutumisen seurannassa väestötutkimukset ovat keskeisiä. Tässä tutkimuksessa todettiin, että väestötutkimusten kysymykset keräävät tietoa palvelujen toteutuneesta käytöstä, mutta ei niiden tarpeesta tai saatavuudesta. Palvelujen käyttöä koskevat kysymykset ovat lisäksi hyvin raskaus- ja synnytys keskeisiä, jolloin tiedon keruu jää puutteelliseksi ei-synnytysikäisten naisten, miesten ja vanhusten palvelujen käytöstä ja tarpeesta. Tulosten mukaan seksuaalisen väkivallan kokemiseen tai uhkaan, sukupuolitauteihin ja riskikäyttäytymi-seen liittyvä tieto on väestötutkimuksissa puutteellista ja osin hajautuneena eri tutkimuksiin, niin että tark-kojen analyysien tekeminen on vaikeaa. Toimintaohjelman tavoitteena ollut klamydia ja HIV-infektioiden ilmaantuvuuden vähentymisen toteutuminen edellyttää väestötasoista tutkimustietoa, jossa on selvitetty seksuaali- ja lisääntymisterveyteen vaikuttavien infektioiden ilmaantuvuuden yhteys ja vuorovaikutukset riskikäyttäytymiseen, seksuaaliseen väkivaltaan, henkilön sosioekonomiseen taustaan ja toistuviin abort-teihin. Hyödyntämällä tutkimustietoa ennaltaehkäisevien palvelujen ja toimintatapojen kehittämistyössä voidaan tulevaisuudessa konkreettisesti vaikuttaa laajemmin paitsi sukupuolitautien esiintyvyyteen myös väestön seksuaali- ja lisääntymisterveyteen.Sexual and reproductive health is an important part of a person’s health and well-being. Sexual and reproductive health development has been a starting point for the Sexual and Reproductive Health Program 2007-2011 laid by the Ministry of Social Affairs and Health. The program consists of four themes aligning the promotion of sexual and reproductive health over the next few years and its implementation is followed up for example via indicators and variables derived from various registry and research data. Information on the health and well-being of the population is also gathered via questionnaire-based studies carried out by the National Institute of Health and Welfare, the Finnish Student Health Service, the Family Federation of Finland and the Finnish Institute of Occupational Health, among others. The aim of this study was to evaluate the variety, quality and contents of the sexual and reproductive health related questions used in population studies carried out at regular intervals. The objective was to discuss how the information gathered from population studies could be utilized when evaluating how the objectives of the Sexual and Reproductive Health Program 2007-2011 have been met. Findings revealed that in general, there are few questions related to the sexual and reproductive health. The number of sexual and reproductive health related questions is equal to lifestyle related questions re-stricted to smoking, drinking or using drugs. Sexual and reproductive health related questions provide successfully information on contraception, pregnancy and childbirth. Sexual and reproductive health de-velopment of the whole population is an important goal in the program and population studies conclude a central follow-up method of this goal. The findings of this study show that the questions used in population studies gather information on the use of services, but not on the service needs or availability. Questions related to the use of services focus on pregnancy and childbirth, resulting in lack of information concerning the service use and needs of the women under or over the childbearing age, as well as of men and elderly people. The results of the study show that information related to the experiences or threat of sexual violence, sex-ually transmitted diseases and risk behavior is insufficient and scattered in several studies, which prevents making accurate analyses. Reducing the incidence of Chlamydia and HIV infections, as one of the program objectives, calls for population level research data clarifying the connections and interaction between the infections and risk behavior, sexual violence, a person’s socio-economic background and recurrent abortions. Utilizing research data in the development of preventive services and actions is a concrete way of reducing the incidence of sexually transmitted diseases as well as improving the sexual and reproductive health of the nation in general

Topics: seksuaaliterveys, lisääntymisterveys, väestötutkimus, kehittäminen, kyselytutkimus, kysymykset, arviointi, seksuaalisuus, raskaus, sukupuolitaudit, seksuaali- ja lisääntymisterveys, väestötutkimus, terveys, hyvinvointi, Kätilötyön suuntautumisvaihtoehto, fi=Hoitotyö|sv=Vård|en=Nursing|, Hoitotyön koulutusohjelma
Publisher: Oulun seudun ammattikorkeakoulu
Year: 2013
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/62515
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.