Article thumbnail
Location of Repository

Kestävä kehitys Savon koulutuskuntayhtymässä

By Markus Tikka

Abstract

Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen tavoitteena on kestävien elämäntapojen omaksumiseen tarvittavien valmiuksien, taitojen, tietojen ja näkemysten kehittäminen sekä tulevaisuuden rakentaminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Suomen kestävän kehityksen toimikunnan koulutusjaoston ja opetusministeriön strategioissa vuonna 2006 asetettiin tavoitteeksi, että oppilaitosten ympäristösertifiointi muutetaan kattamaan myös sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurisen kestävyyden. Savon koulutuskuntayhtymän päämääränä on edistää työelämän kestäviä käytäntöjä ja osaamista. Tavoitteena on myös kehittää oppilaitoksen omaa toimintaa kestävän kehityksen sertifioinnin tasolle. Sertifioinnin tavoitteena on, että viimeinenkin kahdeksasta suuresta toimipisteestä tai yksiköstä on saanut sertifikaatin syksyllä 2014. Opinnäytetyön tehtävänä oli selvittää Savon koulutuskuntayhtymän kestävän kehityksen tila kyselytutkimuksen avulla ja antaa kehittämisehdotuksia kyselyn tulosten pohjalta. Kysely lähetettiin eri yksiköiden kestävän kehityksen vastaaville, jotka toimittivat kyselyn eteenpäin henkilöstölle. Kyselyyn vastasi 109 henkilöä. Tulosten avulla oli tarkoitus tukea Savon koulutuskuntayhtymän kestävän kehityksen toimintaa ja meneillään olevia toimipistekohtaisia sertifiointeja. Kyselyn tulosten pohjalta Savon koulutuskuntayhtymän toimintaa on kehitetty monella eri tavalla. Kestävä kehitys on saatu sisällytettyä eri keinoin paremmin opetukseen, henkilöstön koulutusta on tehostettu sekä kierrätykseen liittyviä ohjeita ja merkintöjä on parannettu. Myös koulutuskuntayhtymän arkitoimintoja on tehostettu ja kehitetty.The aim of education promoting sustainable development is to develop the necessary capacity, skills, knowledge and views related to sustainable way of life and to build a future with principles of sustainable development. The chamber of education of Finland's sustainable development committee and the Ministry of Education state in the strategy of 2006 that the target was to include social, economic and cultural sustainability in the environmental certification of educational institutions. The ambition of Savo Consortium of Education is to promote sustainable work practices and skills as well as to develop own activities at the level of sustainable development certification. Then main goal of certification is that even the last of eight major work units has received certification in autumn 2014. The task of this thesis was to clarify the situation of sustainable development functions in Savo Consortium of Education through a questionnaire survey and to give development proposals based on the results. The survey was sent persons responsible for sus-tainable development who submitted the survey forward. The survey was answered by 109 people. The results obtained were used to support sustainable development activities of Savo Consortium of Education and ongoing certifications of work units. Based on the results, the operations of Savo Consortium of Education have been de-veloped in many different ways. Sustainable development has been better incorporated into teaching, personnel training has been enhanced and recycling instructions and labeling has been improved. Furthermore, everyday operations of Savo Consortium of Education have been enhanced and developed

Topics: koulutuskuntayhtymät, koulutus, kasvatus, ammatilliset oppilaitokset, kulttuurinen kestävyys, sosiaalinen kestävyys, taloudellinen kestävyys, ekologinen kestävyys, sertifiointi, Savon koulutuskuntayhtymä, kestävä kehitys, fi=Energia- ja ympäristötekniikka|sv=Energi- och miljöteknik|en=Energy and Enviromental Engineering|, Ympäristöteknologian koulutusohjelma (Ylempi AMK)
Publisher: Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu)
Year: 2013
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/61258
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.