Article thumbnail

Omaohjaajan vaikutus kuntoutumisprosessissa Jokilinnassa

By Satu Kalliokoski

Abstract

Opinnäytetyöni tarkoituksena oli tutkia Lappikoti Neliapila Oy:n asumisyksikkö Jokilinnan omaohjaajamallia. Kuinka omaohjaajamalli on vaikuttanut asukkaiden kuntoutumisprosesseissa. Tavoitteenani oli tutkia asukkaiden omaa kokemusta omaohjaajaltaan saamastaan tuesta heidän kuntoutumisprosessissa. Tutkimukseni teoreettisena perustana olen käyttänyt ohjaajan ja kuntoutujan välistä vuorovaikutussuhdetta. Tärkeänä nousee esille hyvän mielenterveyden merkitys sekä voimaannuttavan työotteen tärkeys ohjaustyössä. Teoriaosuudessa olen käsitellyt mielenterveyden merkitystä. Opinnäytetyöhöni olen käyttänyt kvalitatiivista tutkimustapaa. Aineiston keräsin tutkimalla asiakastietojärjestelmän dokumentoitua tietoa, havainnoimalla sekä haastattelin viittä asukasta käyttäen teemahaastattelua. Aineistonanalyysissä käytin sisältöanalyysia. Opinnäytetyö osoitti, että Jokilinnan asukkaiden olevan enimmäkseen tyytyväisiä omaohjaajilta saamaansa tukeen. Asukkaiden kuntoutumisprosessit olivat edenneet positiivisesti ja he arvostivat normaalia turvallista arkea. Tärkeäksi arjessa nousi arvostuksen tunne ja itsemääräämisoikeus. Kehittämisajatuksena nostin ajatuksen kehittää omaohjaajamallia tiimityöskentelyn suuntaa ja moniammatillisen työotteen lisäämistä.The purpose of my dissertation was to study the own controller model of Jokilinna, the living unit of Lappikoti Neliapila Oy. How has the own controller model had effect in the inhabitants' rehabilitating processes. My objective was to study the inhabitants' own experience from its own controller in their rehabilitating process from the support gotten by it. I have used the controller as the theoretical foundation of my study and rehabilitators an interdependency from the space. The significance and empowerment of the good mental health rise forth important in the control work, the importance of the work extract. In the theory share I have dealt with the significance of the mental health. I have used a qualitative study way for my dissertation. I collected the material by studying the documented information of the customer information system, by observing and interviewed five inhabitants using the theme interview. In the material analysis I used the contents analysis. The dissertation showed, that inhabitants of Jokilinna being mostly satisfied with the support gotten by it from the own controllers. The inhabitants' rehabilitating processes had proceeded positively and they appreciated a normal safe workday. In a workday the feeling and autonomy of the appreciation rose important. The lifter develops the teamwork as a developing thought, the own controller model directs the thought and the adding of the many vocational work extract

Topics: mielenterveys, kuntoutus, mielenterveyskuntoutus, prosessit, kuntoutusohjaajat, vaikutukset, Mielenterveys, kuntoutumisprosessi, mielenterveyskuntoutuja, omaohjaaja, kuntoutus, fi=Sosiaaliala|sv=Sociala området|en=Social Sciences|, Sosiaalialan koulutusohjelma
Publisher: Satakunnan ammattikorkeakoulu
Year: 2013
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/61020
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.