Article thumbnail

Osteopaattisen hoidon vaikutus tennispelaajien olkapäävaivoihin : tapaustutkimus

By Marika Aalto, Kevin Collet and Heidi Hautala

Abstract

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää miten osteopaattinen hoito vaikuttaa aktiivisen tennispelaajan urheilusuoritukseen. Työn tarkoituksena oli kuvata hoitojakson aikana tapahtuneita muutoksia olkapään kiputuntemuksissa ja urheilusuorituksen aikana koetussa haitassa. Sen lisäksi mittasimme hoidon aikana tapahtuneita mahdollisia muutoksia olkanivelen ja rintarangan liikkuvuudessa sekä scapulan staattisessa asennossa. Tämän tapaustutkimuksen alussa konsultoimme yhteistyökumppaneittemme HVS:n ja Smash-tennis ry:n valmennuspäälliköitä tennispelaajien yleisimmistä vaivoista. Heidän kokemuksiin perustuen rajasimme aiheemme tennispelaajan olkapäävaivoihin. Tietoa tenniksestä ja olkapäävaivoista sekä niiden hoidosta kokosimme kirjallisuudesta. Marras- ja Joulukuun 2012 aikana hoidimme neljää olkapäävaivoista kärsivää tennispelaajaa Metropolia ammattikorkeakoulun Positia opetusyksikössä. Tammikuussa 2013 pidimme potilaille kontrollikäynnit, jossa suoritettiin loppumittaukset ja potilaat täyttivät loppukyselylomakkeen koskien hoitojaksoa. Mittauksissa saaduissa tuloksissa potilaiden liikelaajuudet rintarangassa lisääntyivät sekä ekstensio- että fleksiosuuntiin. Lisäksi hoidettavan puolen olkanivelen sisärotaatio ja ulkorotaatio kasvoivat. Hoidettavan puolen scapulan asennossa tapahtui muutoksia siten, että scapula oli laskeutunut superiorisesta asennosta lähelle toisen scapulan tasoa. Mielenkiintoista oli, että myös ei-hoidettavan puolen scapula siirtyi lähemmäksi keskilinjaa sekä olkanivelen sisärotaatio lisääntyi. Potilaiden kokema kipu väheni jopa kokonaan ja haitta urheilusuoritukseen oli merkittävästi pienentynyt hoitojakson aikana. Tammikuussa 2013 pidetyillä kontrollikäynnillä saavutetut hyödyt olivat pysyneet. Opinnäytetyössä mukana olleet potilaat kokivat hyötyneensä hoitojaksosta. Heidän mielestä osteopaattinen hoito on auttanut vähentämään kipuja sekä olkapään alueella että urheilusuorituksen aikana. Tutkimuspotilaat kokivat hoidon sopivan erittäin hyvin tenniksen harjoitteluun ja pelaamiseen. Videoanalyysin käyttäminen pelaajien urheilusuoritusten muutosten seuraamisessa hoitojakson aikana luo seuraaville yliolanheittolajeista kiinnostuville hyvän jatkotutkimisaiheen. Myös suurempi otanta potilasmäärässä mahdollistaisi vertailun ja tulosten yleistettävyyden.The aim of this bachelor's thesis was to find out how the osteopathic treatment affects on an active tennis players sport performance. The task was to define any changes in pain and discomfort during sport performance in shoulder region. In addition we measured any possible changes in the range of motion of shoulder and thoracic spine and static position of scapula during the treatment sessions. In the first phase of this case study we consulted two head coaches from our partners: Smash-Tennis ry and HVS about most common ailments of tennis players. According to their experience our subject confined to shoulder region. Information about tennis related shoulder complaints and treatments was gathered from the literature. The study involved four patients with shoulder pain or discomfort and consisted four to six osteopathic treatment sessions in November-December 2012 and one follow-up visit with measurement control in January 2013 in Metropolia University of applied sciences teaching clinic Positia. The measurements of the shoulder internal and external range of motion, flexion and extension of the thoracic spine and the static position of scapula were performed before and after every treatment session and in the follow-up visit. According to our findings both extension and flexion of the thoracic spine increased. Both internal and external rotation of the glenohumeral joint increased on the treated side. In addition the static position of the scapula on the treated side became more balanced with the non-treated scapula. What we found interesting was that the measurement findings on the non-treated shoulder and scapula changed as well. Especially internal rotation of glenohumeral joint increased and the position of the scapula moved more to the midline. Patients reported that the pain on the shoulder region and discomfort during the sport performance were significantly decreased during the treatment session and in the follow-up visit. All the patients who participated in the case study were satisfied with the treatment session and they found it really beneficial. They felt that the shoulder pain and the discomfort during sport performance were diminished. Patients agreed that osteopathic treatment works well with ongoing training of tennis. In the future it could be interesting to make a video analysis about a sport performance of an overhead athlete and does osteopathic treatment have any effects on that. A larger sample size would make the results more valid and reliable

Topics: tennis, osteopatia, olkapäät, urheilusuoritukset, hoitoprosessit, tapaustutkimus, osteopaatit, kipu, terveyshaitat, urheilu, olkapäävaivat, urheilusuoritus, kipu, fi=Osteopatia|sv=Osteopathy|en=Osteopathy|, Osteopatia
Publisher: Metropolia Ammattikorkeakoulu
Year: 2013
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/58661
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.