Article thumbnail
Location of Repository

VISIO-SÄÄTIÖN PÄIHDEPALVELUJEN TUNNETTAVUUS JA PALVELUN LAATU : asiakaskyselyn laatiminen

By Pauliina Autio

Abstract

Opinnäytetyön aiheena on Visio-säätiön päihdepalvelujen tunnettavuus ja palvelun laatu asiakaskyselyn laatiminen. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on koota tietoa palvelun laadusta ja tunnettavuudesta kehittämistyötä varten. Suomalaiset suhtautuvat tänä päivänä päihteisiin, erityisesti huumeisiin, lievemmin kuin ennen. Humalahakuisuus on yleistä. Myös päihteiden sekakäyttö on lisääntynyt erisyisesti nuorten keskuudessa. Siitä huolimatta, että asenteet ovat lieventyneet, suurin osa suomalaisista ajattelee, että päihteitä käytetään liikaa. Epäsuorat kustannukset ovat moninkertaiset, verrattuna suoriin kustannuksiin, lisääntyneen päihteiden käytön vuoksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisessa kehittämisohjelmassa määritellään päihdepalvelujen yhdeksi pääkehittymistavoitteeksi palveluiden laadun, vaikuttavuuden ja saatavuuden paranemisen. Työssä oli alun perin ajatuksena kartoittaa kaikki Visio-säätiön palvelut. Aihe rajattiin laajuuden vuoksi käsittelemään vain Visio-säätiön päihdepalveluita. Kehittämistehtävän tuloksena syntyi kyselylomake, jonka avulla Visio-säätiö voi kartoittaa ja kehittää tunnettavuuttaan ja palvelujen laatua. Asiakaskyselylomake pohjautuu teoriasta saatuun tietoon. Asiakaskysely on jaettu osiin otsikoiden avulla; palvelujen käyttäminen, tunnettavuus, palvelun laatu ja yhteistyön kehittäminen.Bachelor’s Thesis is Visio-Foundation substance abuse services awareness and quality of service customer survey drafting. Purpose of this Bachelor’s Thesis is to gather information about the quality of the services and the development of awareness. Today Finnish people feel about controlled substance, especially drugs, milder than before. Binge drinking is common. Also, polydrug use has increased among young people. Even though that attitudes are decreased most of Finnish people thinks that intoxicants are used too much. Indirect costs are many times greater compared to the direct costs because growing use of intoxicants. Health- and Social care in the national development program defines substance abuse services into a single main develop goal the quality of service, effectiveness and availability improvement. In the beginning plan was map out all the Visio-Foundation services. The subject was limited to only deal with the scale of the Visio-Foundation substance abuse services. Result was in this development task a questionnaire which Visio-Foundation can identify and develop the awareness and quality of services. The customer questionnaire is based on the theory of information gained. The customer questionnaire is divided into sections with the headings, use of services, awareness, quality of service and the development of cooperation

Topics: päihdepalvelut, tunnettavuus, palvelun laatu, sairaanhoitaja, fi=Hoitotyö|sv=Vård|en=Nursing|, Hoitotyön koulutusohjelma
Publisher: Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Year: 2012
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/52863
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.