Article thumbnail

IKÄÄNTYNEILLE SUUNNATUN SEMAFORI-PUISTON LAITTEIDEN OHJEKYLTTIEN TOTEUTUS JA NIIDEN TOIMIVUUDEN ARVIOINTI

By Riina Ruusunen

Abstract

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa suomenkieliset ohjekyltit ikääntyneille suunnattuun Semafori puistoon sekä ohjekylttien toimivuuden arviointi. Ohjekyltit toteutettiin kaikkiin kuntoilulaitteisiin sekä tasapainorataan. Opinnäytetyö tehtiin yh-teistyössä Porin kaupungin puistotoimen kanssa. Semafori-puisto on vuonna 2010 rakennettu Porin Karjarantaan. Puistossa on ulko-kuntoilulaitteita, tasapainorata, panna-areena sekä kiipeilyyn, tasapainoiluun ja tueksi tarkoitettu corocord. Pisteitä on yhteensä yksitoista, joista kaksi tehdään samassa lait-teessa. Laitteiden ja puiston suunnittelusta sekä pystytyksestä vastasi puistotoimi, kun taas tarve puistolle ja ehdotus sen rakentamisesta tuli Porin kaupungin vapaa-aikavirastolta. Vapaa-aikavirastolla oli tarve uudelle kuntoilupuistolle, ideana perustaa uusia ikääntyneiden ryhmiä. Suunnittelin ohjekylteistä selkeät, helppolukuiset ja informatiiviset. Ohjekyltti koostui kuvasta ja opastetekstistä. Otsikoksi valitsin suoritettavan liikkeen. Ohjeiden te-keminen sujui hyvin. Ohjekylttien sisältöä suunniteltaessa tuli huolehtia siitä että teksti on tarpeeksi selkeää ja fonttikoko tarpeeksi suuri, jotta ohjeet tukevat puiston tarkoitusta toimia esteettömänä. Ohjeiden arviointi tuotti ongelmia, koska kutsutut henkilöt eivät ilmaantuneet paikal-le. Uusi arviointiporukka koottiin nopeasti. Se jäi kuitenkin melko suppeaksi, vain neljä henkilöä. Iältään he olivat 51–82 -vuotiaita. Tuokion aikana henkilöt täyttivät arviointilomaketta, jonka pohjalta tehtiin ohjeisiin muutoksia. Arviointilomakkeiden perusteella voidaan päätellä ohjeiden olevan informatiivisia sekä selkeitä. Ne ohjaavat henkilöä oikeaan suoritusasentoon sekä suoritustekniikkaan.The purpose of this thesis was to provide and evaluate finnish instructions for Semafori-park. Semafori-park is intended for elderly. The thesis was made in coop-eration with The Park Office of Pori. Semafori-park was built in 2010. The park consists of different fitness equipment, balance track, panna-arena and corocord which is for climbing and balance training. There are eleven different exercises in total. The park was planned and built by The Park Office and it was ordered by The Leisure Agency of Pori. The instructions included text and a picture and were meant to be clear, easy to read and informative. The headline of the instruction was the exercise itself. While plan-ning contents it was important to remember that the park is for everyone and there-fore the text had to be clear and font size big enough. There were some troubles, because all the invited participants didn’t come up. New evaluation group consisted of four people age of 51 to 82. During the session they filled evaluation form which was the base for the changes in the manuals. Based on the evaluation forms it can be deduced that instructions are informative and clear. The purpose of the instructions is to guide the person for the right execution position and technique

Topics: ikääntyneet, fyysinen aktiivisuus, liikunta, puistot, ohjeet, kyltit, projektit, ikääntyneet, harjoittelu, fyysinen aktiivisuus, toimintakyky, Semafori-puisto, fi=Fysioterapia|sv=Fysioterapi|en=Physiotherapy|, Fysioterapian koulutusohjelma
Publisher: Satakunnan ammattikorkeakoulu
Year: 2012
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/51059
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.