Terveellinen ateriasarja Inno : case Ravintola Inno

Abstract

Tiivistelmä Työn tavoitteena oli kehittää terveellinen ateriasarja, joka on muunneltavissa ravintolassa vaihtuvien opiskelijaryhmien oppimistavoitteiden mukaisesti. Ateriasarjan ateriat tulee olla ravintolan liikeidean mukaisesti mahdollisimman paljon luomua ja lähellä tuotetuista raaka-aineista valmistettu. Sarjan ruokaohjeet ja ruokalistat on suunniteltu kahdeksi viikoksi. Ne on tehty Jamix-ohjelmaa apuna käyttäen. Sarjan aterioista on kuvallinen annoskorttikansio, jossa ovat näkyvillä annosten ravintoainesisällöt ja energia-arvot. Sarjaa testattiin kaksi kertaa kahdeksan henkilön testiryhmällä, joka koostui ammattiopiston henkilökunnasta. Testiviikolta saatujen palautteiden perusteella sarjan ruokaohjeita korjattiin, ja keittiön sekä salin työohjeita ja perehdytystä sarjaan täsmennettiin. Ateriasarjasta ja palvelusta Innossa saatiin toimiva ja asiakkaita miellyttävä kokonaisuus. Ruuan terveellisyys, lähi- ja luomuruoka ovat olleet vahvasti viime aikojen puheenaiheina. Kotiruokailun yksipuolisuus ja ravintoköyhyys lisäävät haastetta joukkoruokailusta vastaaville. Asiakaskyselyn perusteella Mikkelin ammattiopiston opetusravintola Ravintola Innoon toivotaan terveellistä, lähellä tuotettua luomuruokaa. Toiveisiin on vastattu kehittämällä Ateriasarja Inno, jonka aterioissa käytetään tuoreita, lähellä tuotettuja luomu raaka-aineita niin paljon kuin on mahdollista. Sarjan ateriat tyydyttävät päivittäiset ravintoainetarpeet. Energian saanti jää hieman suosituksista, joten sarjalla on myös painonhallinnallista vaikutusta. Jamix-ohjelman käyttöönotto opetusravintola Innossa on uusi oppimisen alue, joka uuden tekniikan kanssa vahvistaa nykyaikaista keittiöopetusta ja -toimintaa. Ateriasarjan osia Jamix ohjelmassa voidaan käyttää opetuksen ja ohjauksen malliaineistona, sekä pohjana uusien ruokalistojen laadinnassa.The summary The aim of the thesis was to develop a healthy meal kit, which can be modified according to the learning objectives of various student groups working in the restaurant. The meals of the meal kit should have as many organic ingredients and locally-produced raw materials as possible, according to the business idea of the restaurant. Jamix program was used in designing the recipes, and the menus are for two weeks. The series of meals were presented in a card folder which consists of photos of the portions, nutrient contents and energy value information. The recipes were tested twice with the test group of eight people, consisting of the college staff. The recipes were then improved, based on feedback. The kitchen and the dining hall employees’ work instructions as well as introduction to the series were also improved. These changes made the Meal Service Inno a functional entirety, which pleased the customers. Healthy local and organic food has been discussion topics lately. Poor nutritional values of homemade food increase the challenges of those in responsible for institutional catering. Based on a customer survey, the customers wished healthy, locally-grown organic food to be served at the Restaurant Inno at the Mikkeli Vocational College of Education. These wishes were heard by creating the meal kit Inno that contains as many fresh, locally-grown ingredients as possible. The meals of the meal kit Inno meet the daily nutrient needs. The energy intake is slightly smaller than it should be according to the recommendations, and, therefore, the series also functions as a weight management tool. The introduction of the Jamix training program in the restaurant Inno is a new learning area which, together with the new technology, strengthens modern kitchen teaching and activities. Parts of the meal series Jamix can be used as a model material in teaching and guidance, as well as the basis when composing new menus

Similar works

This paper was published in Theseus.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.