Autopalveluyrityksen liiketoiminnan kehittäminen

Abstract

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli laatia toimeksiantajayritykselle liiketoimintasuunnitelma, josta selviäisi, mihin toimiin sen olisi ryhdyttävä jotta kannattavuus saataisiin paremmaksi. Yhtiön toiminta oli kannattamatonta erityisesti sesongin ulkopuolella. Työn toimeksiantaja on yhtiö, joka on tarjonnut rengas- ja autohuoltopalveluja vuodesta 2011 lähtien Lapualla. Työssä käsitellään liiketoimintasuunnitelman eri osa-alueita ja tietoja syvennetään aikaisemmalla tiedolla toimeksiantajayrityksestä. Työn tuloksena yritykselle pystyttiin laatimaan kattava liiketoimintasuunnitelma, josta on varmasti hyötyä toimeksiantajalle kun se alkaa kehittää toimintaansa uuteen suuntaan. Työni julkaistavassa versiossa olen korvannut taulukoiden numerot x-kirjaimilla liikesalaisuuden säilyttämiseksi

Similar works

This paper was published in Theseus.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.