Article thumbnail

Rikkovan aineenkoetuspalvelun näytteen valmistuksen ja testauksen kustannusten määrittäminen

By Piia Ailinpieti

Abstract

Opinnäytetyö tehtiin Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun tekniikan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan kuuluvan materiaalien käytettävyyden tutkimusryhmälle. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli vastata rikkovan aineenkoetuksen testauspalveluiden tarkennettavaan kustannusrakenteeseen. Opinnäytetyö rajattiin käsittelemään iskukoetta, vetokoetta ja rajamuovattavuutta. Työssä tuli tehdä prosessikaaviot näytteenvalmistuksesta näille kokeille. Työssä tuli pureutua laboratoriostandardin SFS-EN 17025 vaatimuksiin ja etsiä epäkohtia toiminnasta korjattavaksi ennen standardin auditointia. Kustannusten selvittämistä rajasi aikaisemmin toiminnalle valittu toimintolaskentamalli ja sen mukaan tehdyt kustannuslaskelmat. Vastaavia laskelmia ei lähdetty tässä työssä uusimaan vaan laskentamallia hyödynnettiin laskemalla näytteenvalmistuksen sekä testauksen todenperäiset kustannukset, joita voidaan hyödyntää tarjousten laadinnassa. Näytteenvalmistukseen vaadittujen työprosessikuvausten laatiminen vaati teoriaan perehtymistä veto- ja iskukokeiden sekä rajamuovattavuuden osalta. Todenperäisten kustannustietojen luomiseksi ja oikeiden työaikojen saavuttamiseksi työssä hyödynnettiin tekniikan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan ammattitaitoista henkilöstöä haastattelemalla. Työssä selvitettiin näytteen valmistuksen ja testauksen työajat erisuuruisille testauserille. Työssä laskettiin ohjeistavat kustannukset toiminnalle rajattujen kokeiden osalta. Kustannusten selvityksessä huomioitiin operaattoreista ja laitteista aiheutuvat kustannukset sekä laskettiin työstöaikoja hyväksikäyttäen laitteiden tuntihinnoista aiheutuvat kustannukset. Standardin SFS-EN 17025 vaatimat työprosessikaaviot piirrettiin näytteenvalmistuksesta Visio-ohjelmalla. Työn aikana tehtiin lisäksi kehityskeskustelukysely, jonka tuloksia voidaan hyödyntää toiminnan kehittämiseksi.This Bachelor’s Thesis was carried out for the Material Usability Research Group of the Research, Development and Innovation Department at Kemi-Tornio University of Applied Sciences. The purpose of the thesis was to determine the cost structure of the test services for destructive testing concentrating on the tension test, impact test and sheet metal test. In addition, flowcharts were created for these tests. In this project the research laboratory standard requirements of the SFS-EN 17025 were examined and errors were determined and cleared before auditing. The activity-based costing model that was previously used in the organization to calculate the costs, was utilized in this thesis to calculate the realistic costs of sample production and material testing. These costs are to be used when drawing up offers. The subjects of destructive testing and cost accounting in general were studied to carry out this thesis. The theory of this thesis is based on literature resources, standards, lecture material and conversations with the personnel of the Research, Development and Innovation Department at Kemi-Tornio University of Applied Sciences. In this project processing methods and times for material testing of various sample sizes were examined. The costs caused by the operators and equipment were taken into account when examining the operational costs. During the thesis charts for sample production were created by using Visio-program and questionnaire for the personnel was established in order to develop the organization’s operations

Topics: aineenkoetus, vetokoe, iskukoe, muovaus, kustannukset, toimintolaskenta, Kone- ja tuotantotekniikka, fi=Tuotantotalous|sv=Produktionsekonomi|en=Industrial Management|, Tuotantotalouden koulutusohjelma, Tuotantotalous
Publisher: Lapin ammattikorkeakoulu
Year: 2012
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/42203
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.