Article thumbnail
Location of Repository

Single Euro Payments Area – SEPA : käyttöönotto Liedon Säästöpankissa

By Juha Kiviluoma

Abstract

SEPA eli Single Euro Payments Area tarkoittaa yhtenäistä euromaksualuetta, johon kuuluu kaikkiaan 32 eurooppalaista valtiota. SEPAn tarkoituksena on yhtenäistää maksaminen euroalueella, lisätä euroalueen kilpailukykyä, sisämarkkinoiden toimivuutta sekä mahdollistaa pankkipalvelujen kilpailuttaminen koko euroalueella. Siirtyminen SEPAn vaatimiin kansainvälisten maksustandardien käyttöön edellyttää muutoksia yritysten taloushallinnon järjestelmiin, pankkiyhteysohjelmistoihin sekä maksuliikenteeseen yritysten ja pankkien välillä. Tämän kehittämishankkeen tarkoituksena on selvittää SEPAn käyttöönoton ja 1.5.2010 voimaan tulleen maksupalvelulain edellyttämät sisäiset ja ulkoiset muutokset Liedon Säästöpankin yrityksille tarjoamiin maksuliikennepalveluihin, tuottaa materiaalia pankin sisäisiin henkilöstökoulutuksiin ja ulkoisiin pankin asiakasyrityksille suunnattuihin SEPA-koulutuksiin. Kehittämishanke toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena. Tutkimuksen viitekehyksen muodostavat maksupalveludirektiivi ja maksupalvelulaki, Finanssialan Keskusliiton ohjeistus, kirjat, artikkelit ja julkaisut sekä Internet-lähteet. Lähteiden valinnassa painotetaan ajankohtaisia ja luotettavia lähteitä. Tutkimuksen empiirisen osan muodostaa benchmarking-vertailu, asiantuntijahaastattelut ja tutkijan oma havainnointi. Tutkimusongelmaa käsitellään muutosjohtamisen, projektijohtamisen ja sopimusoikeuden näkökulmista keskittyen SEPAn ja maksupalvelulain edellyttämiin muutoksiin. Kehittämishanke osoitti, että siirtyminen SEPAan edellyttää uusia pankissa tehtäviä palvelukohtaisia maksuliikenteen sopimuksia ja liittymisilmoituksia. SEPAn myötä myös merkittävä osa nykyisistä maksuliikennesopimuksista pitää uudistaa. Sopimusten hallinta ja itse sopimusten tekeminen eri palvelutilanteissa pitäisi Liedon Säästöpankissa saada mahdollisimman joustavaksi. Pankin henkilöstölle on tarjottava SEPA-muutoksiin liittyvää koulutusta ja varmistettava riittävät resurssit yhteistyöhön pankin yksiköiden välillä. Tulosten perusteella näyttää siltä, että pienet yritykset eivät ole sisäistäneet SEPAn edellyttämiä muutoksia. Yrityksille suunnatussa viestinnässä onkin painotettava SEPAan siirtymisen kiireellisyyttä ja takarajapäivää 31.10.2011. Pankin näkökulmasta on tärkeää varmistaa, että pankin yritysasiakkaiden siirtyminen SEPAan käy mahdollisimman vaivattomasti häiritsemättä asiakkaan nykyisiä taloushallinnon prosesseja.SEPA, the Single Euro Payments Area refers to an integrated euro payment area, which includes a total of 32 European countries. SEPA aims to harmonize payment the euro area, increase competitiveness, help the internal markets to function and to allow competition between banking services in the entire euro area. The transition to SEPA required by international payment standards will require changes in corporate financial systems, banking software, and payment transfers between companies and banks. This development project aims to clarify the introduction of SEPA, and the internal and external changes in Lieto Savings Bank payment services offered to companies due to the Payment Services Act, which came into force on 1 May 2010. The project also aims to produce SEPA training material for the bank's internal staff and external business clients. The development project was implemented by carrying out a qualitative study. The framework for the study was based on the Payment Services Directive (PSD) and the Finnish Payment Services Act, guidelines from the Federation of Finnish Financial Services, books, articles, publications and Internet sources. The sources selected focus on current content and their credibility. The empirical part of the research consisted of benchmark comparison, expert interviews and the researcher's own observations. The study addresses the problems of project and change management, and contract law, focusing on changes SEPA and the Payment Services Act. The report shows that the transition to SEPA will require new service-specific bank payment agreements and subscription notices. A significant number of current payment agreements will need to be reformed and renewed due to SEPA. Contract management and self service agreements in various service situations should allow Lieto Savings Bank to maximize flexibility. The bank's staff must be provided with training in SEPA related changes, and it must be ensured that there are adequate resources for cooperation between the bank's various units. Based on the results of the research, it appears that small enterprises have not internalised the changes necessary for SEPA. Business directed communications should focus on the urgency of SEPA migration and the approaching deadline of 31 October 2011. From the bank's perspective, it is important to ensure that the bank's corporate customers' transfer to SEPA is as easy as possible without disrupting the customers' existing financial management processes

Topics: euroalue, pankit, kansainvälinen maksuliikenne, maksuliikenne, maksupalvelut, direktiivit, henkilöstökoulutus, projektijohtaminen, benchmarking, sopimusoikeus
Publisher: Turun ammattikorkeakoulu
Year: 2011
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/29057
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.