Article thumbnail
Location of Repository

Vanhan ajan iltamat k-65 2.10.2010 Tapanilan työväentalolla : ikääntyneelle väestölle tuotettu tapahtuma

By Anne-Katariina Pääkkönen

Abstract

Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on iltamaperinteen elvyttäminen. Opinnäytetyö pohjautuu yli 65-vuotiaille suunnattuun iltamatapahtumaan, nimeltään Vanhan ajan iltamat k-65, joka järjestettiin Tapanilan työväentalolla 2. lokakuuta 2010. Iltamien ohjelmasisältöön kuului kansan- ja murrelauluja, tangoja ja iskelmiä kvartetin säestämänä. Iltamien aluksi laulettiin Esittelylaulu vuorolauluna yhdessä yleisön kanssa, ja myöhemmin myös iltamayleisö lauloi pari yhteislaulua iltamien käsikirjoituksen mukaisesti. Ohjelman käsikirjoitus sisälsi myös stand up- komediaa, suullista perimätietoutta sekä yleisöltä kysyttyjä Suomen eri paikkakuntien omia vanhan ajan arvoituksia. Iltamien päätteeksi järjestettiin yleisötanssit, ja iltamien juontaja arpoi kolme sponsorilahjoituksena saatua kirjaa 1950-luvulta, jotka ilahduttivat paikalle saapunutta 65- 89-vuotiasta iltamayleisöä. Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan taiteen- ja kulttuurin pienyrittäjän näkökulmasta niitä haasteita ja asioita, joita tuottajan on huomioitava suunnitellessaan erityyppisiä iltamia ikääntyneelle väestölle. Lisäksi valotetaan taiteen- ja kulttuurin alan pienyrittäjän työnkuvaa: iltamien sisältö- ja tapahtumatuottamista, tekijänoikeudellisia asioita sekä rahoituksen hankkimista tapahtumalle. Opinnäytetyössä selvitetään, mitä tutkimuskyselyyn vastanneet 65- 89-vuotiaat iltamissa olleet ikääntyneet vastasivat kysymyksiin iltamien tiedottamisesta -, ajankohdasta -, hinnasta - ja ohjelman sisällöstä. Heidän antamiensa vastausten perusteella on mahdollista jatkaa vanhan ajan iltamien kehitystyötä myöhemmin. Toteutettujen iltamien tuottamisesta saatujen kokemusten ja tutkimuskyselyn vastausten perusteella iltamaperinteen ja iltamien historian tuntemus ovat oleellinen lähtökohta iltamien tuottamisen kannalta jatkossa. Tämän vuoksi opinnäytetyön teoreettinen viitekehys pohjautuu kattavaan historialliseen näkökulmaan, ja opinnäytetyössä tarkastellaan pääpiirteittäin suomalaista iltamaperinnettä 1880-luvulta alkaen 1950- luvun loppuun asti. Iltamien yleisölle suunnatun tutkimuskyselyn tulosten perusteella opinnäytetyössä on päädytty seuraaviin johtopäätöksiin. Lipun hinnaksi 10- 12 euroa on sopiva yrittäjän näkökulmasta, sillä tapahtumatuottaja voi kartoittaa ja hakea kaikkia mahdollisia julkisia ja säätiöpohjaisia rahoittajia tapahtumalle. Lisäksi iltamatapahtuman kokonaispaketin myyminen yrittäjän näkökulmasta käypään hintaan suoraan ikääntyneiden taide- ja kulttuurin virkistystoiminnan organisaatioille, ikääntyneiden asumisyksiköihin ja eläkeläisjärjestöihin, on varteenotettava iltamatapahtuman tuotteistamiseen ja markkinointiin liittyvä hinta-aspekti yksityisyrittäjän näkökulmasta. Iltamien yleisölle suunnatun tutkimuskyselyn avoimiin vastauksiin pohjautuen, toiminnallisen tutkimukseni uusina tutkimustuloksina voidaan pitää seuraavia seikkoja: Osa ikääntyneistä haluaa selvästi olla itse osallisena - neuvonantajina ja aktiivisina osallistujina - taide- ja kulttuuritoimintojen esittävän taiteen puolella. Ikääntyneet haluavat yleisötanssien olevan osana iltamien ohjelmaa, erityisesti valsseja halutaan tanssi-iltamiin. Ikääntyneet haluavat iltamiin selvästi uudenlaista ohjelmaa ja ex tempore -elämyksiä mutta kokevat samalla myös perinteiset ohjelmanumerot tärkeiksi.The purpose of this operational thesis is to revive the old tradition of social evenings. The thesis is based on such an evening directed for people over 65. It was called Old-style social evening R65, and it was arranged at the Tapanila community hall on 2nd October 2010. The programme contained folk songs, dialect songs, tangos and pop songs accompanied by a quartet. The evening began by a song of presentation which was sung as a dialogue with the audience; later the audience sang a couple of sing-alongs according to my manuscript. The script also included stand-up comedy, oral tradition and old-time riddles to the audience from different Finnish localities. The evening closed with a dance, and the host raffled three books from the 1950s, obtained as a sponsorship contribution, which thrilled the 65-89-year-old audience. In this thesis, it is examined- from the viewpoint of an entrepreneur of arts and culture - the challenges and issues which a producer must consider when s/he plans different social evenings for an elderly audience. The job description of an entrepreneur of arts and culture is also illustrated: the content and event production in social evenings; copyright issues, and the procurement of funding for the event. The research problem was to investigate what the 65-89-year-olds who had participated in my social evening and replied to my research questionnaire said about the questions concerning information on the event; its timing; its price, and the content of the programme. Based on their replies, it will be later possible to continue to develop the old-style social evenings. In addition to the experiences gained on the social evening produced and the results from a research questionnaire, knowledge of the social evening tradition and history will also be a vital point of departure for the production of the social evenings in the future. This is why the theoretical framework of the thesis is based on an extensive historical viewpoint, and the main features of the Finnish social evenings tradition are examined from the 1880s to the end of 1950s. Based on the results of the research questionnaire directed to the audience of the social evenings, the following conclusions are drawn in my thesis. From the viewpoint of an entrepreneur, the ticket price of 10- 12 euros is suitable, because an event producer can chart and seek all possible public and trust-based financiers for the event. Additionally, from the viewpoint of an entrepreneur, selling the total package of a social evening at a reasonable price directly to the recreational arts and cultural organizations of the aged; the residential units of the aged, and pensioner organizations is a worthwhile price aspect related to the productisation and marketing of the social evening. Based on the open replies of the research questionnaire directed at the audience of the social evening, the following may be considered the new findings of my operational study: Some of the aged clearly wish to be participants - advisers and active participators - in the performing arts of the arts and cultural activities. The aged wish that audience dance is on the programme of a social evening, and particularly the waltz is desired. The aged clearly wish to have new types of programme and ex tempore experiences but they also feel that the traditional routines are important

Topics: iltamat, eläkeläiset, tanssit, kulttuuritapahtumat, tapahtumatuottaminen, rahoitus, perinne
Publisher: Humanistinen ammattikorkeakoulu
Year: 2011
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/29133
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.