Article thumbnail

Tietokoneen virtalähteen jännitemittari

By Antti Lakanen

Abstract

Tässä opinnäytetyössä tutustutaan tietokoneen virtalähteisiin sekä suunnitellaan toimiva jännitemittari tietokoneen virtalähteelle. Laitteen tarkoituksena oli huolto-töiden nopeuttaminen tietokoneita korjaavissa yrityksissä sekä helpottaa työntekijöiden työtaakkaa. Teoriaosuudessa tutustutaan hakkuritehonlähteiden teoriaan, toimintaperiaatteeseen, ohjaukseen ja hakkuritehonlähteiden rooliin tietokoneissa. Samalla kerrotaan kaikki työlle asetetut vaatimukset ja lähtötiedot, joiden pohjalta laitteen suunnittelu aloitettiin. Suunnitteluun liittyen esitellään työssä käytettävä mikrokontrolleri. Mikrokontrolleriluvussa tutustutaan mikrokontrolleriin ja opinnäytetyössä käytettyihin ominaisuuksiin. Seuraavaksi keskitytään laitteen piirikaavion ja -levyn suunnitteluun. Suunnittelu-luvussa esitellään käytetty ohjelma sekä selostetaan, kuinka ohjelmalla suunnitellaan valmis piirilevy. Piirilevyn suunnittelua seurasi laitteen kokoaminen. Samassa yhteydessä tutustutaan myös valmistelevista työvaiheista ennen juottamisen aloittamista. Lopuksi tutustutaan laitteen ohjelman suunnitteluun ja toteutukseen. Ohjelman kirjoittaminen ja eri komentojen käyttö sekä rekistereiden alustukset selitetään teoriassa. Ohjelmoinnin seuraavassa vaiheessa esitellään ohjelma yksityiskohtai-sesti ja selostetaan jokainen koodirivi, jotta lukija ymmärtää asian hyvin. Yhteenvedossa arvioidaan työn onnistumista. Kommentoidaan projektin hyviä ja huonoja puolia sekä mitä voisi tehdä paremmin seuraavalla kerralla.The object of this Bachelor’s thesis is to get acquainted with computer power supplies and to design a working voltage meter for it. The main function of the device to be designed is to speed up the maintenance procedure and decrease the workload for the workers in companies that specialize in computer maintenance. The thesis describes the theory, operation principles, controlling and the role of the switch-mode power supplies in computers. It also presents the standards and startup information of the project, based on which the planning was started. It is justified why certain solutions were made. Along with the planning process, the micro controller unit and its properties are described. The next chapter focuses on planning of the circuit diagram and circuit board. The used program is presented and the whole design phase is explained from the be-ginning. Following the planning stage is the assembly of the device. The chapter also tells what preparations need to be done before soldering. The last chapter is about the planning and the execution of the program. Writing the program and the usage of the commands and also the formatting of the regis-ters is explained in theory. The program is explained in detail and every single line in the code is explained in great detail. In the summary section the project is evaluated as a whole. The successes and failures of the project are commented and there is speculation about what could have been done better

Topics: tietokoneet, sähkölaitteet, jännite, mittarit, mittauslaitteet, teholähteet, piirilevyt, ohjelmointi, virtalähde, suunnittelu, piirikaavio, piirilevy, ohjelmointi, Tietokone-elektroniikka, fi=Tieto- ja viestintätekniikka|sv=Informations- och kommunikationsteknik|en=Information and Communications Technology|, Tietotekniikan koulutusohjelma
Publisher: Lahden ammattikorkeakoulu
Year: 2010
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/12906
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.