Article thumbnail

Sijaisvanhempien yhteistyö biologisten vanhempien kanssa sijoituksen aikana

By Heli Räsänen

Abstract

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia sijaisperheiden ja biologisten vanhempien yhteistyötä sijoituksen aikana. Työn avulla pyritään kuvaamaan yhteistyön eri muotoja ja millaisia kokemuksia sijaisvanhemmilla on yhteistyön tekemisestä. Tarkoituksena on myös selvittää, missä biologiset vanhemmat tapaavat lapsiaan ja kuinka tärkeänä sijaisvanhemmat pitävät sitä, että lapsi tuntee oman biologisen taustansa ja perimänsä. Opinnäytetyö on kvalitatiivinen tutkimus. Aineisto on kerätty haastattelemalla sijaisvanhempien vertaisryhmää Päijät-Hämeen alueella. Tutkimukseen on osallistunut kuusi sijaisvanhempaa. Tutkimusaineisto on analysoitu teemoittelemalla. Teemoittelun avulla aineistosta on nostettu esiin teemat, joita on yhteydenpidon eri muodot, biologisten vanhempien tapaamisista johtuva lapsen oireilu, biologisten vanhempien oikeudet sijoituksen aikana, lapsen etu tapaamisissa ja tieto omasta biologisesta taustastaan. Lisäksi on tutkittu sijaisvanhempien ja biologisten yhteistyötä sekä keskinäisiä välejä, sijaisvanhempien ja sosiaalityöntekijän yhteistyötä, vertaisryhmän merkitystä sijaisvanhemmille ja sijaisvanhempien toiveita onnistuneeseen sijoitukseen. Tutkimuksen teoriarungossa on käsitelty lastensuojelua, sijaishuoltoa ja sijaisperheiden valintaa, sijoituksen valmistelua sekä sijaisperheiden tukemista. Teoriaosuudessa käsitellyt aiheet toimivat johdatuksena tutkimusaineistoon. Aineiston analyysiosiossa on käsitelty tutkimustuloksia aikaisempien tutkimusten valossa. Tutkimustuloksista ilmenee, että sijaisvanhempien yhteistyö biologisten vanhempien kanssa on pääsääntöisesti ulkopuolisten tahojen määrittelemää ja yhteistyötä tehdään melko vähän. Vertaisryhmän merkitys sijaisvanhemmille ja biologisten vanhempien tapaamisista johtuva lapsen oireilu nousevat esiin selvästi tutkimustuloksista. Sosiaalityöntekijän roolia sijoituksen onnistumisessa sijaisvanhemmat pitävät tärkeänä.The purpose of this bachelor's thesis was to research how foster families and biological parents work together during foster care placement. This thesis aims to describe the different forms of collaboration and the kind of experiences foster parents had of working together with the biological parents. The intention was to also find out where biological parents met with their children and how important the foster parents thought the knowledge of their own biological background and genotype were for the children. This thesis is a qualitative research. The research material was collected by interviewing a peer group of foster parents in the Päijät-Häme region. Six foster parents participated in the group interview. The research material was analysed by themes. The themes that were brought up from the material were the different forms of communication, the children's symptoms caused by the visitations with the biological parents, the rights of the biological parents during the foster care placement, the child's welfare during the visitations, the importance of the knowledge of the children's own biological backgrounds, the collaboration between the foster parents and the biological parents, collaboration between the foster parents and social worker, the significance of the foster parents' peer group and foster parents' wishes for a successful foster care placement. Child protection services, foster care, the selection of the foster parents, the preparation of the foster care placement and supporting the foster families were brought up in the theory part of the thesis. The themes in the theory section were a preface for the study. In the analysis part of the thesis the results were processed in the light of the preceding studies. In the conclusion part of the thesis the results were summed up. From the results of the study it can be concluded that the collaboration between the foster parents and the biological parents was mainly conducted from the outside and the foster parents and biological parents didn't work together very much. The significance of the peer group for the foster parents and for the biological parents and the children's symptoms caused by the visitations with the biological parents were themes that were brought up in the study. The role of the social worker was considered important in having a successful foster care placement

Topics: perhehoito, sijaishuolto, lastensuojelu, vanhemmat, kasvatus, yhteistyö, haastattelututkimus, kvalitatiivinen tutkimu, Sosiaalialan koulutusohjelma, fi=Sosiaaliala|sv=Sociala området|en=Social Sciences|, Sosiaali- ja terveysalan laitos
Publisher: Lahden ammattikorkeakoulu
Year: 2008
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/11811
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.