Article thumbnail
Location of Repository

Lähihoitajien kokemuksia lääkehoidon täydennyskoulutuksesta ja koulutuksen kehittämistarpeet

By Susanna Wikman and Maija Lavi

Abstract

Opinnäytetyössä selvitetään lähihoitajien kokemuksia lääkehoidon täydennyskoulutuksesta ja sen kehittämistarpeista. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa kohderyhmän kokemuksia kehittämishankkeeseen osallistumisesta sekä sen yhteydessä toteutetusta lääkehoito-osaamisen arvioinnista ja täydennyskoulutuksesta. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää lähihoitajien lääkehoidon täydennyskoulutusta ja vaikuttaa välillisesti lähihoitajien toteuttaman lääkitysturvallisuuteen ja sitä kautta myös potilasturvallisuuteen. Opinnäytetyö on osa Turun ammattikorkeakoulun Turvallinen lääkehoito – hankekokonaisuutta. Lähihoitajat osallistuivat Turun ammattikorkeakoulun järjestämään lääkehoidon osaamisen kehittämishankkeeseen, joka sisälsi osaamisen alku- ja loppumittauksen. Tähän hankkeeseen kuului myös lääkehoidon täydennyskoulutusohjelma, jonka jälkeen osaamisen loppumittaus suoritettiin.Tutkimus menetelmänä opinnäytetyössä käytettiin kvantitatiivista tutkimusmenetelmää. Opinnäytetyötä varten laadittiin oma mittari mittamaan lähihoitajien kokemuksia. Aineisto kerättiin lähettämällä sähköisesti kyselylomake 21 lähihoitajalle. Vastausprosentti oli 33 % (n=7) ja osittain joissakin kysymyksissä vastausprosentti oli 28,5 %. (n=6). Kysymykset analysoitiin tilastollisesti Excel 2007-ohjelmalla ja avoimet kysymykset analysoitiin sisällön analyysillä.Suurin osa piti osaamisen arviointia tärkeänä. Kuitenkin osa hoitajista koki lääkehoidon osaamisen arvioinnin turhauttavana ja vaikeana, koska eivät suoranaisesti saa osallistua lääkehoitoon. Lähihoitajat haluavat enemmän lääkehoidon täydennyskoulutusta omassa työyksikössä käytössä olevista lääkkeistä ja lääkehoidon täydennyskoulutuksen liittyvän enemmän lähihoitajan toimenkuvaan. Tämä täydennyskoulutus koettiin hyväksi ja lähihoitajat toivoivat kyseisen koulutuksen uusimista muutaman vuoden kuluttua.In this thesis we have explored practical nurses’ experiences on supplementary medication education and the need for development. The purpose of the thesis was to evaluate the target group's experiences on participating in a medication competence development project. As well as their views on the assessment of medication skills and supplementary education that was arranged. The primary goal of this thesis is to develop supplementary medication education offered to practical nurses. The secondary goal is to improve safe medication practices by practical nurses, and therefore patient safety. The thesis is part of the Medication safety – development project in Turku University of Applaid Sciences. Practical nurses took part in a developmental program organized by Turku University of Applied Sciences. An assessment of skills was conducted both prior to the program, and after the completion of supplementary training that was included in the program. A quantitative research method was used for the purpose of this thesis. A questionnaire was developed based on earlier research in order to evaluate the experiences of practical nurses. The research data was collected by sending an electronic questionnaire to 21 practical nurses. The questionnaire had a responserate of 33 % (n=7), and in some questions response rate of 28.5 % (n=6). The data was analyzed statistically with Excel 2007 software, and in open ques-tions content analysis method was used. Most participants found assessment of medication skills important. Some, however, found it frustrating and difficult because of restrictions regarding medication practice upon them as practical nurses. Practical nurses wish to have more supplementary education on the medications administered at their own posts, and would like for the training to be more relevant for their work. The supplementary education in question was found to be good, and the practical nurses wished that it be repeated after a few years

Topics: lääkehoito, lähihoitajat, täydennyskoulutus, osaaminen, kokemukset, koulutus, kehittäminen, hankkeet, lähihoitaja, täydennyskoulutus, osaaminen, kokemukset, lääkehoito, Hoitotyö, fi=Hoitotyö|sv=Vård|en=Nursing|, Hoitotyön koulutusohjelma
Publisher: Turun ammattikorkeakoulu
Year: 2009
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/4661
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.