The relations between Ischemic Heart Disease Psychological Risk Factors (Type A, Type D and Vital Exhaustion) in Young Age

Abstract

Tyrimo tikslas - įvertinti tipo A elgesio tendencijų, tipo D asmenybės charakteristikų ir išsekimo tarpusavio sąsajas jauname amžiuje. Tyrime dalyvavo 1093 keturių Kauno miesto universitetų (VDU, KTU, LSU, ASU) studentai, iš kurių analizei buvo tinkami 1008 tiriamųjų duomenys. Iš jų - 357 vyrai (35,5 %) ir 651 (64,5 %) moteris. Tiriamųjų amžius nuo 20 iki 30 metų imtinai (vidurkis - 22, 82). Tipo A elgesio tendencijoms vertinti naudotas lietuviškasis trumpasis D. Dženkinso klausimynas (angl. Jenkins Activity Survey, Goštautas, 1969), tipui D vertinti taikytas DS14 klausimynas (Staniūtė, Bunevičius, 2011), o išsekimui lietuviškoji Mastrichto klausimyno versija (angl. Maastricht Questionnaire, Goštautas, 1972). Tyrimo rezultatai parodė, kad tipas A, tipas D ir išsekimas skirtingai siejasi tarpusavyje jauno amžiaus studentų grupėje. Nepriklausomai nuo lyties ir statistinės analizės metodo aptiktos reikšmingos sąsajos tarp tipo D ir išsekimo. Taip pat aptikta, kad išsekusios studentės lyginant su neišsekusiomis dažniau pasižymi stipriausiai išreikštu tipo A elgesiu. Rastas silpnas, bet statistiškai reikšmingas neigiamas ryšys, rodantis, kad stiprėjant studenčių tipo A elgesio išreikštumui mažėja socialinis varžymasis. Faktorinė analizė atskleidė, kad tipas D (neigiamas emocingumas ir socialinis varžymasis), išsekimas ir tipo A konkurencingumo komponentas sudaro sąlyginai skirtingus psichologinius konstruktus/faktorius tarp jauno amžiaus studentų.The aim of the study was to assess the relation between Type A behavior pattern, Type D personality characteristics and Vital Exhaustion in young age. The participants of the study were 1093 students from four universities (Vytautas Magnus University, Kaunas University of Technology, Lithuanian Sports University and Aleksandras Stulginskis University) of Kaunas city. Data of 1008 students were suitable for analysis and 357 (35,5 %) of them were men, 651 (64,5 %) were women. The age of the subjects was 20 - 30 years inclusive (mean – 22,82). Type A behavior pattern was assessed using Lithuanian version of short Jenkins Activity Survey (Goštautas, 1969), for Type D personality assessment was used Type D Scale - DS14 (Staniūtė, Bunevičius, 2011) and Vital Exhaustion was measured by Lithuanian version Maastricht Questionnaire (Goštautas, 1972). The results of the study showed that Type A, Type D and Vital Exhaustion relates differently with each other in group of young age students. The relations between Type D and Vital Exhaustion was found independent of gender and the method of statystycal analysis. Results also showed that vitally exhausted young women compared with non – exhausted women more often had mostly expressed Type A behavior. Some weak, but statisticaly significant association showed that when type A behavior expression increases social inhibition decreases in female group. Factorial analysis revealed that Type D (negative affectivity and social inhibition), vital exhaustion and the component of competitiveness in Type A behavior structure forms conditionally different psychological constructs / factors in young age student group.Vytauto Didžiojo universiteta

Similar works

Full text

thumbnail-image

Vytautas Magnus University Institutional Repository (VMU ePub)

Full text is not available
oaioai:portalcris.vdu.lt:...Last time updated on 12/23/2020

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.