Article thumbnail

Temporary responsibility of the administrator of ecclesiastical goods in Canon Law and the Criminal Code provisions

By Darius Auglys

Abstract

Darbo tikslas - išnagrinėti laikinųjų bažnytinių gėrybių administratoriaus atsakomybę ir baudžiamumą pagal Codex Iuris Canonici ir Lietuvos Respublikos Baudžiamąjį Kodeksą. Darbe apžvelgiama Bažnyčios doktrina bažnytinių turtų atžvilgiu. Bažnyčiai, vykdančiai apaštališkąją misiją, reikalingos materialinės priemonės. Tiek visas Bažnyčios magisteriumas, tiek bažnytinės teisės kanonai nurodo, kad dvasininkai kukliai naudotųsi materialinėmis gėrybėmis, kad visa bažnytinių turtų apskaita būtų skaidri ir juo naudojamasi nustatyta tvarka. Darbas sudarytas iš trijų dalių, kiekviena iš jų turi skyrius ir poskyrius detaliam temos atskleidimui. Pirmoji dalis yra bendro pobūdžio, kurio pateikiama laikinųjų bažnytinių gėrybių samprata Bažnyčios kontekste ir Lietuvos Respublikos teisės moksle. Antroji dalis nagrinėja specifinę temos pusę ir aptaria laikinųjų bažnytinių gėrybių administratorių pagal bažnytinę ir civilinę teisę. Trečioji dalis yra centrinė darbo dalis. Pirmiausia yra aptariama atsakomybės samprata ir nagrinėjami atsakomybės subjektai. Šioje dalyje kalbama apie laikinųjų bažnytinių gėrybių administratoriaus atsakomybę ir baudžiamumą pagal Kanonų teisę ir Lietuvos Respublikos baudžiamąją teisę.The aim is to analyze the temporary administrator of ecclesiastical goods ownership and criminality in the Codex Iuris Canonici and the Republic of Lithuania Criminal Code. The paper gives an overview of the Church's doctrine of church assets. Church is carry out the apostolic mission of the necessary material means. So all the Church's Magisterium and canons of Church law states that the priests enjoy modest material goods, that all church records should be transparent and it is used in the procedure. The work consists of three parts, each of them have sections and subsections for detailed disclosure of the subject. The first part is of a general nature, which provides temporary ecclesiastical goods in the context of the concept of the Church and the Lithuanian legal science. The second part deals with specific topics and discuss the way of temporary administrators of ecclesiastical goods by ecclesiastical and civil law. The third part is the central part of the job. First, the concept of responsibility is dealt with and dealt with the liability entities. This section deals with the temporary administrator of ecclesiastical goods under the responsibility and the criminalization of canon law and criminal law of the Republic of Lithuania.Vytauto Didžiojo universiteta

Topics: bažnytinės gėrybės, bažnytinė teisė, baudžiamasis kodeksas, temporary responsibility, ecclesiastical goods, Criminal Code, Teologija / Theology (H002)
Year: 2012
OAI identifier: oai:portalcris.vdu.lt:20.500.12259/121579
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/20.500.... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles