Article thumbnail

Citizenship Education in Scout Movement Non-governmental Youth Organization „Lietuvos skautija“

By Eglė Budrytė

Abstract

XXI a. pokyčių akivaizdoje didėjant globalizacijos mastams, gyventojų mobilumui, imigracijos ir emigracijos mastams piliečių skatinimas aktyviai dalyvauti socialiniame ir pilietiniame gyvenime tampa svarbiu politiniu prioritetu nacionaliniu ir Europos lygmeniu, nes visuomenės gerovė priklauso nuo sąmoningų, jaučiančių asmeninę atsakomybę už tai, kas vyksta šalyje, savo teises ir pareigas suprantančių piliečių, gebančių konstruktyviai dalyvauti valstybės gyvenime. Reikšminga tampa jaunosios kartos pilietiškumo ugdymas – ugdyti sąmoningus piliečius, suprantančius savo teises ir pareigas, aktyviai veikiančius visuomenėje. Pilietiškumo ugdymas bendrojo ugdymo mokyklose mokiniams yra primetamas, todėl nepatrauklus ir riboto efektyvumo, dėl to reikalinga analizuoti jaunimui patrauklius pilietiškumo ugdymo būdus, todėl šio darbo objektas – pilietiškumo ugdymas skautų judėjimo nevyriausybinėje jaunimo organizacijoje. Darbo tikslas yra atskleisti pilietiškumo ugdymą ir jo raišką skautų judėjime, analizuojant pilietiškumo ugdymą skautų judėjimo nevyriausybinėje jaunimo organizacijoje „Lietuvos skautija“. Darbo uždaviniai: išryškinti pilietiškumo sampratą ir pilietiškumo ugdymo reikšmę, aptariant pagrindines sąvokas ir pilietiškumo teorinius pagrindus; atskleisti pilietiškumo ugdymo ir skautų judėjimo sąsajas; nustatyti tyrimo dalyvių nuostatas apie pilietiškumo ugdymą skautų judėjimo nevyriausybinėje jaunimo organizacijoje „Lietuvos skautija“; įvertinti pilietiškumo ugdymo turinį patvirtintoje Lietuvos skautijos jaunimo programoje. Tyrimo tipas: mišrus, naudojami metodai: duomenų rinkimo metodas – anketinė struktūruota apklausa raštu; duomenų analizės metodai: mokslo šaltinių analizė, kokybinė turinio analizė ir statistinė tyrimo duomenų analizė. Pagrindinės sąvokos: nevyriausybinė jaunimo organizacija, pilietiškumas, pilietiškumo ugdymas, skautų judėjimas. Tyrimo išvados: pilietiškumo ugdymas reikšmingas pilietinei visuomenei kurti ir užtikrinti, nes taip gali būti garantuojamos žmogaus teisės ir laisvės ir visos visuomenės gerovė, todėl jaunimas turi įgyti pilietines kompetencijas; pilietiškumo ugdymas skautų judėjime yra neformalaus savęs ugdymo sistemos dalis, kuria siekiama išugdyti atsakingą ir sąmoningą pilietį per gero skauto ugdymą; tyrimo dalyviai išreiškia stiprias nuostatas dėl pilietiškumo ugdymo vykdymo, kaip neatsiejamo nuo organizacijos esmės; pilietiškumo ugdymo turinys reglamentuojamas LS jaunimo programoje; pilietiškumo ugdymas organizacijoje vykdomas per skautiškos metodikos ir vertybių įgyvendinimą.Facing 21st century, increasing globalization, population mobility, immigration and emigration, the promotion of citizens' active participation in social and civic life becomes an important political priority at national and European level, as a public good depends on the conscious citizens, who feel personal responsibility for what is happening in their country, understand their rights and civic responsibilities citizens, and are able to participate constructively in public life. Citizenship education of younger generation is significant. It is important to educate conscious citizens, who understand their rights and obligations, actively participate in society. Citizenship education in formal schools is imposed, unattractive and of limited effectiveness, it is therefore necessary to analyze attractive ways of citizenship education, accordingly, thesis research subject is citizenship education in scout movement non-governmental youth organization. The aim of thesis is to reveal the citizenship education and its expression in scout movement, through analysis of citizenship education in scout movement non-governmental youth organization “Lietuvos skautija” (Lithuanian scouting). Goals are to highlight the concept of citizenship and significance of its education, discussing the basic concepts and theoretical foundations of citizenship; to reveal interfaces between citizenship education and the Scout Movement; to identify research participants’ attitude towards citizenship education in scout movement non-governmental youth organization \"Lietuvos skautija”; to assess the citizenship curriculum in approved “Lietuvos skautija’s” youth program. Type of study: mixed, used methods: data collection method - structured questionnaire in writing; Data analysis methods: scientific analysis, qualitative content analysis and statistical data analysis. Key words are: non-governmental youth organization, citizenship, citizenship education, scout movement. Conclusions are: citizenship education is material for civil society development, as this can ensure human rights and freedoms; well-being of society, so young people need to acquire civic competences; citizenship education in scout movement is part of non-formal self-education system, which aims to develop responsible and conscious citizen through good scout education; research respondents expressed strong attitude towards citizenship education implementation as integral part of organization's core; citizenship education curriculum is regulated in LS youth program; citizenship education in organization is implemented through scouting values and methods.Socialinių mokslų fakultetasVytauto Didžiojo universiteta

Topics: Nevyriausybinė jaunimo organizacija, pilietiškumas, pilietiškumo ugdymas, skautų judėjimas, Non-governmental youth organization, citizenship, citizenship education, scout movement, Edukologija / Education (S007)
Year: 2015
OAI identifier: oai:portalcris.vdu.lt:20.500.12259/119685
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/20.500.... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.