oaioai:DiVA.org:du-21262

An interview study about the perception of preschool teachers regarding the term educational documentation and its meaning

Abstract

I dagens förskoleverksamhet är det i regel ett måste att dokumentera lärandeprocesser för att kunna uppfylla samtliga mål i utbildningsplaner och bistå med god utbildningskvalitet. Pedagogisk dokumentation – som grundades av Reggio Emilia – är ett utvärderingsverktyg som skall observera barnets lärandeprocesser samt förskollärarnas förhållningssätt. I vardagliga situationer i förskoleverksamheten har pedagogisk dokumentation många fördelar som kan kartlägga och ge bra förutsättningar genom att skapa förståelse för hur barn lär sig och utvecklas bäst. Syftet med denna studie var att genomföra en litteraturstudie i kombination med kvalitativa intervjuer som utgick ifrån följande frågeställningar: Hur definierar förskollärare begreppet dokumentation respektive pedagogisk dokumentation? Hur beskriver förskollärare arbetet med pedagogisk dokumentation? Och hur menar förskollärare att arbetet med pedagogisk dokumentation utvecklar verksamheten? Intervjuerna transkriberades och kategoriserades sedan kring hur förskollärarna använder pedagogisk dokumentation, hur synen på pedagogisk dokumentation ser ut samt vilka olika arbetssätt som används. Vid färdigställande av resultatet framgick det att tre av fyra respondenter upplevde pedagogisk dokumentation som något positivt och modernt. En respondent av fyra fann inte pedagogisk dokumentation som ett bra hjälpmedel för utvärdering, då verktyget kan vara oetiskt på så sätt att det kan användas som ett bedömningsverktyg på det enskilda barnet. Diskussionsavsnittet kopplar samman tidigare forskning med förskollärarnas svar kring hur de ser på pedagogisk dokumentation, hur de beskriver arbetet med pedagogisk dokumentation och hur arbetssättet kan utveckla verksamheten.In today's preschool it is generally a need to document the learning processes in order to meet all the targets in education plans and provide good quality education. Pedagogical documentation is an assessment tool that will observe the child's learning process and reception, as well as preschool teachers' own attitude and was founded in Reggio Emilia. In everyday situations, the preschool has pedagogical documentation many benefits that can identify and provide good conditions by creating an understanding of how children learn and develop best. The purpose of this study was to conduct a literature review combined with qualitative interviews were based on the following questions: How do you define the concept of pre-school pedagogical documentation and documentation? Describes how preschool teachers work with pedagogical documentation? And describes how preschool teachers are to work with pedagogical documentation develops business? The interviews were transcribed and analyzed since around how preschool teachers use pedagogical documentation, how perceptions of educational documentation looks and highlighted their own work. Upon completion of the results showed that three out of four respondents experienced pedagogical documentation as something positive and modern. While one respondent out of four did not find pedagogical documentation as a good tool for evaluation, the respondent meant that the tool can be used as unethically tool on the individual child. The discussion then reconnects to the purpose of the study with arguments based on the results and questions; what the preschool teacher answered on how they view pedagogical documentation, how they describe the work of pedagogical documentation and how operation is developing the activity

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digitala Vetenskapliga Arkivet - Academic Archive On-line

Provided original full text link
oaioai:DiVA.org:du-21262Last time updated on 5/25/2016

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.