Article thumbnail

An analysis of the relationship between the energy and buildings sectors in Sweden

By Mehmet Börühan Bulut

Abstract

Climate change is one of the global challenges of our time. The energy sector is at the focus of the European efforts to combat climate change as it accounts for 80% of the total greenhouse gas emissions in the European Union. Buildings, on the other hand, represent 40% of the energy use and 33% of the total greenhouse gas emissions in the European Union, giving the buildings sector also a key role in the European climate strategy. There are, at the same time, strong interdependencies between the energy and buildings sectors due to the high amount of energy used by buildings and their rising importance as active components in the future energy systems. These interdependencies do not only influence the investment decisions in the energy and buildings sectors, but also the effectiveness of the European climate strategy. Cooperation between the energy and buildings sectors can create beneficial outcomes for the both sectors as well as the environment. It may also encourage innovation, improve the energy performance of buildings, and help achieve a higher penetration of renewable energy into the energy system. This licentiate thesis investigates the relationship between the energy and buildings sector at the inter-company level. Presenting the data collected from interviews and a web survey answered by the energy and buildings sectors in Sweden, this thesis examines the level of cooperation between these two sectors, discusses trust issues between stakeholders, presents the factors that negatively impact cooperation, and provides recommendations for the minimisation of these factors. The findings presented in this thesis indicate an insufficient level of cooperation between the energy and buildings sectors in Sweden, to which the following factors have been identified to contribute in a negative a way: district heating monopolies; energy efficiency in buildings; building regulations; self-generation of electricity; and energy use patterns. The emphasis on self-interest by stakeholders within the both sectors appears to create trust issues between stakeholders. Accordingly, shifting the focus from self-gains to mutual gains is deemed necessary to improve the cooperation between the energy and buildings sectors. This, however requires significant changes in current practices and business models. It has been identified that the development of smart energy systems that allow a closer interaction between the energy and buildings sectors through flexible energy supply and use would minimise many of the factors that negatively impact cooperation.Klimatförändringen är en av de stora globala utmaningar vi står inför. I Europa läggs idag stort fokus på energisektorn, som står för 80 procent av det totala utsläppen av växthusgaser. Byggnader representerar 40 procent av energianvändningen och 33 procent av växthusutsläppen, vilket också ger byggsektorn en nyckelroll i den europeiska klimatstrategin. Samtidigt finns det starka beroendeförhållanden mellan energi- och byggsektorn på grund av den höga energianvändningen i byggnader och deras ökade betydelse som en aktiv komponent i det framtida energisystemet. Dessa beroendeförhållanden påverkar inte bara investeringsbeslut i de båda sektorerna, utan även effektiviteten i den europeiska klimatstrategin. Samarbete mellan energi- och byggsektorn kan få positiva effekter för både dem själva såväl som för miljön. Samarbete mellan sektorerna kan även uppmuntra innovation, förbättra energieffektiviteten i byggnader och tillåta en högre användning av förnyelsebar energi i energisystemet.  Denna licentiatavhandling utforskar förhållandet mellan energi- och byggsektorn på företagsnivå genom att analysera data som samlats in med hjälp av intervjuer och en webbaserad enkät.  Intervjuer och enkäter har besvarades av både energi- och byggsektorerna i Sverige. Denna avhandling studerar nivån av samarbete mellan de två sektorerna, diskuterar problem gällande förtroende mellan intressenter, presenterar de identifierade faktorer som försvårar samarbete och ger rekommendationer för att minimera dessa. Resultatet visar på en otillräcklig nivå av samarbete mellan energi- och byggsektorerna i Sverige. De faktorer som försvårar samarbetet är följande: fjärrvärmemonopol; energieffektivitet i byggnader; byggregler, egenproduktion av el och användarmönster. Naturligt finns ett egenintresse hos olika intressenter inom de båda sektorerna, och detta tycks ha skapat ett förtroendeproblem mellan de olika sektorerna Att byta fokus från egen vinning till gemensamma mål bedöms vara nödvändigt för att öka samarbetet mellan energi- och byggsektorerna. Detta fodrar dock stora förändringar både i nuvarande verksamhet samt i affärsmodellerna. Det har påvisats att utvecklandet av smarta energisystem som tillåter en större interaktion mellan energi- och byggsektorerna genom flexibel energiförsörjning och användning skulle minimera många av de faktorer som inverkar negativt på samarbetet

Topics: energy sector; buildings sector; energy efficiency, Energy Engineering, Energiteknik
Publisher: Västerås : Mälardalen University
Year: 2015
OAI identifier: oai:DiVA.org:mdh-28693
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles