Article thumbnail

Kvicksilver i fisk : Resultat från en inventering i Stockholms län 2004

By Lennart Lindeström and Mats Tröjbom

Abstract

I augusti 2004 infångades 1-årig abborre från ett tjugotal sjöar i Stockholms län för analys av kvicksilver i fiskens muskulatur. Även andra liknande undersökningar pågår och har genomförts i länet. Baserat på dessa undersökningaroch med hjälp av erfarenheter från andra delar av landet harLänsstyrelsen velat skapa sig en allmän bild av kvicksilverhalten i fisk i länets sjöar. Syftet har också varit att försöka identifiera i vilka typer av sjöar som kvicksilverhalten i fisk kan förväntas vara störst, om detta utgör ett hälsoproblem, och om förhållandena i Stockholmsområdet är bättre eller sämre än i övriga landet.Till hjälp i utvärderingen har utnyttjats tidigare framtagna samband mellan kvicksilverhalt och vikt hos fisk, en statistisk sambandsanalysmetod (PCA), en matematisk regressionsmodell (PLS) med flera hjälpmedel. Detta hargjorts för att i möjligaste mån överföra mätresultaten till att representera hela länet. Samtidigt innebär denna generalisering att det finns en större eller mindre grad av osäkerhet i de resultat som presenteras för enskildasjöar. Men den övergripande bilden bedöms ändå vara korrekt.Med denna reservation i åtanke har utvärderingen visat:• att fisk i högt belägna sjöar i länet med lågt pH och färgat vatten innehåller mer kvicksilver än fisk i slättsjöar med högt pH och ett stort innehåll av salter i vattnet,• att kvicksilverhalten i sediment tenderar att vara högre i sjöar nära bebyggelse och industrier än i sjöar som avvattnar mer obebyggda områden,• att inget samband för den skull framkommit mellan kvicksilverhalter i sediment och fisk, det vill säga att fisk nära bebyggelse inte innehåller mer kvicksilver än fisk i sjöar ”på landet”,• att denna bild i stort överensstämmer med tidigare undersökningar i länet och erfarenheter från andra vattenområden,• att kvicksilverhalten i fisk i Stockholms läns sjöar generellt sett är relativt låg jämfört med andra delar av landet,• att det för den skull finns exempel på sjöar där kvicksilverhalten i abborre och gädda kan befaras överskrida gällande gränsvärden,• att exempelvis 1-kg gädda i cirka sju procent av länets sjöar beräknas innehålla mer kvicksilver än gränsvärdet 1 mg/kg.Livsmedelsverket rekommenderar havande och ammande kvinnor att avstå från att äta fisk som befaras innehålla höga kvicksilverhalter. Flertalet övriga konsumenter kan enligt verkets kostrekommendationer äta all slags fisk. Men vissa arter, som gädda och abborre, bör man inte äta mer än engång per vecka. Dessa undersöknings- och utredningsresultat visar också att man om möjligt hellre ska välja att äta fisk från slättsjöar än från högt belägna skogssjöar ilänet, i synnerhet om det gäller storvuxen fisk.Regionala inventeringsrapporter import från MDP 2015-05</p

Topics: aborre, Kvicksilver, gädda, Fiskar, Sötvatten, stockholms län
Publisher: Länsstyrelsen i Stockholms län
Year: 2006
OAI identifier: oai:DiVA.org:naturvardsverket-2608
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles