Article thumbnail

Motivering till att göra en livsstilsförändring vid diabetes mellitus typ 2. : En litteraturstudie om patientens upplevelse.

By Kristian Persson and Sanna Rålin

Abstract

Bakgrund: Diabetes är ett växande hälsoproblem över hela världen och ökar i lägre åldrar. Idag är det drygt 387 miljoner människor i världen som har diabetes och troligtvis kommer det ske en ökning med 40 % under de kommande åren. Ökningen av sjukdomen och att den sjunker lägre ner i åldrar, beror på att ärftlighet, livsstil och att vi lever längre idag. Syftet: Syftet var att undersöka patientens upplevelse av vilka faktorer som gynnar motivationen till att genomgå en livsstilsförändring vid Diabetes Mellitus typ 2. Metod: En systematisk kvalitativ litteraturstudie, där 10 kvalitativa vetenskapliga artiklar ligger till grund för resultatet. Materialet analyserades utifrån en manifest kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Under analysprocessen kunde urskiljas tre huvudkategorier med följande underkategorier: Sociala nätverket- socialt utanförskap, familj och vänner samt stöttning i grupp, Kunskap och förståelse- verktyg för att skaffa sig kunskap, rädsla och skam samt acceptans och attityd till sjukdomen, Sjuksköterskans roll- bristande information, patientdelaktighet och god relation. Slutsats: Resultatet påvisar olika faktorer som har en motiverande effekt på patientens vilja att genomföra en livsstilsförändring. Familjen och stöttning i grupp visade sig vara en stark motiverande faktor. Patientens attityd till sjukdomen påverkade dennes beslutsamhet att genomföra en livsstilsförändring. Att ha en god relation till sjuksköterskan och inbjudas till en patientdelaktighet visade sig ha en positiv effekt på motivationen och viljan av att göra en förändring

Topics: Diabetes Mellitus typ 2, livsstilsförändring, motivation, patientens upplevélse, Other Medical Sciences, Annan medicin och hälsovetenskap, Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology, Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
Publisher: Linnéuniversitetet, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)
Year: 2015
OAI identifier: oai:DiVA.org:lnu-44017
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles