oaioai:DiVA.org:liu-107396

Studentbåge : utvecklandet av en webbapplikation för cykelförsäljning

Abstract

Syftet med följande rapport är att beskriva erfarenheterna med designen och implementationen av en webbapplikation för e-handel. Arbetet genomfördes som en del av ett kandidatarbete, inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi vid Linköpings tekniska högskola, av ett team bestående av åtta studenter. Utgångspunkten för kandidatarbetet, som beskrivs i den här rapporten, var att teamet blev kontrakterat av en fiktiv kund (kursledningen) att skapa en handelsplats för cyklar. Då projektet bedrevs i utbildningssyfte hade kunden vissa krav på hur webbapplikationen skulle skapas både vad gäller slutgiltig funktionalitet och arbetsmetodik. Projektarbetet omfattade 18 högskolepoäng och sträckte sig över fem månader. Ur de specifikationer som kunden gav arbetade teamet fram en vision. Då cykeln är en integrerad del av studentlivet så beslutade teamet att skapa en handelsplats som de själva skulle vilja använda. Med utgångspunkt i teammedlemmarnas erfarenhet om cykelhandel i linköpingsområdet skapades konceptet Studentbåge med följande vision: ”Studentbåge; en köp- och säljplats för cyklar på nätet med låga barriärer för både köpare och säljare” Teamets erfarenheter som studenter var att cykelköp i stor utsträckning sker på andrahandsmarknaden men att det bland de befintliga tjänsterna saknades en aktör som erbjöd en tjänst som fokuserade på cyklar i närområdet. Teamets vision för en webbapplikation som uppfyllde det behovet inkluderade en rad funktioner för att fylla det uppfattade behovet. Möjligheten för användare att ladda upp cykelannonser var central då den tilltänkta affärsmodellen byggde på att användarna betalar för att lägga upp en annons. Då publicering av annonser och betalning av dessa kräver att användaruppgifter registreras så var även en inloggningsfunktion ett nödvändigt inslag i webbapplikationens design. För att användare skulle kunna hitta cyklar de var intresserade av så var även en sökfunktion del av visionen

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digitala Vetenskapliga Arkivet - Academic Archive On-line

Provided original full text link
oaioai:DiVA.org:liu-107396Last time updated on 5/25/2016

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.