Organization of logistics activities at JSC “Transvora”

Abstract

Šiame darbe analizuojama kaip efektyviai veikianti logistikos sistema įmonei užtikrina aukštą konkurencingumą, sudaro sąlygas plėtrai rinkoje. Darbo tikslas – išanalizavus UAB „Transvora“ logistinės veiklos organizavimo ypatumus, nustatyti jos gerinimo kryptis. Teorinėje darbo dalyje analizuojama bendrieji veiklos organizavimo teoriniai aspektai, logistinės veiklos samprata bei veiklos organizavimo būdai. Analitinėje dalyje pateikiama įmonės logistinės veiklos charakteristika ir veiklos organizavimas. Atliekant empirinį tyrimą buvo siekiama išsiaiškinti kaip organizuojama UAB „Transvora“ logistinė veikla ir kaip ją būtų galima pagerinti. Norint gauti rezultatus buvo naudojamas strūkturizuotas interviu įmonės direktorei ir anketinė apklausa darbuotojams. Atliktas tyrimas parodė, kad siekiant tobulinti UAB „Transvora“ veiklos organizavimą, būtina skirti didesnį dėmesį strateginio ir taktinio lygio veikloms organizuoti. Įgyvendinus pateiktus siūlymus, UAB „Transvora“ ilgame laikotarpyje galės efektyviai organizuoti veiklą ir išlaikyti konkurencingumą rinkoje, o vidutiniame laikotarpyje bus laiku pasiruošta sezoniniams paslaugų poreikio pokyčiams.This work analyzes how an efficient logistics system ensures competitiveness for the company, creates conditions for market development. The aim of the work is to analyze the peculiarities of the organization of JSC "Transvora" logistics activities, to determine the directions of its improvement. The theoretical part of the work analyzes the general theoretical aspects of activity organization, the concept of logistics activities and methods of activity organization. The analytical part presents the characteristics of the company's logistics activities and the organization of activities. The aim of the empirical research was to find out how the logistics activities of JSC "Transvora" are organized and how it could be improved. To obtain the results, a structured interview with the company director and a questionnaire survey of employees were used. The research showed that in order to improve the organization of JSC "Transvora" activities, it is necessary to pay more attention to the organization of strategic and tactical level activities. After the implementation of the submitted proposals, JSC "Transvora" will be able to effectively organize its activities and maintain competitiveness in the market in the long run, and in the medium term it will be timely prepared for seasonal changes in the need for services.Bioekonomikos plėtros fakultetasVerslo ir kaimo vystymosi tyrimų instituta

Similar works

Full text

Vytautas Magnus University Institutional Repository (VMU ePub)Provided a free PDF (195.62 KB)

20.500.12259/107564oai:portalcris.vdu.lt:20.500.12259/107564
Last time updated on December 18, 2020

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.