Food and meal situation in elderly : taste experience and nutrient density

Abstract

Bakgrund Mat- och måltidsituationen på äldreboenden är ett område som ofta diskuteras. Det är viktigt att inhämta kunskap om de äldres näringsintag, upplevelse av matsituationen och åsikter om smaken på maten för att bättre kunna möta deras behov och genomföra förbättringar på detta område. Syfte Syftet med studien var att undersöka mat och måltid på äldreboende. Fokus lades på de äldres smakupplevelse, måltidssituation samt näringsintag. Metod Dels en kvalitativ studie där halvstrukturerade intervjuer användes som datainsamlingsmetod och analyserades med kvalitativ innehållsanalys, dels en kvantitativ studie där den kvantitativa analysen genomfördes med hjälp av Dietist XP samt bilddokumentering. Resultat Den kvalitativa analysen resulterade i två kategorier: uppfattningen om maten och upplevelsen av måltidsmiljön. Nutritionsscreeningen visade att anpassning hade gjorts för dem som hade ätproblem. Näringsintaget visade att de äldre, med vissa undantag, uppnådde det rekommenderade intaget för måltiderna. Slutsats Genom att tänka på hur maten serveras kan aptiten påverkas, vilket i sin tur kan göra att de äldre får ett bra näringsintag. Det är även viktigt att vara lyhörd för vad de äldre anser om maten som serveras på särskilda boenden för att kunna ge de äldre måltider som skapar glädje.Background Food and meal situation in residential care facilities is an area that is often discussed. It is important to learn about older people's nutritional intake, experience of eating habits and opinions about the taste of food in order to better meet their needs and implement improvements in this area. Aim The aim of the study was to examine food and meal at residential care facility. The focus was on older people's taste, mealtime situation and nutrition. Method First, a qualitative study in which semi-structured interviews were used as data collection method and was analyzed using qualitative content analysis, and a quantitative study in which quantitative analysis was performed using Dietist XP and photo documentation. Results The experiences could be interpreted as a comprehensive conception of the food and the experience of the meal environment. Nutrition screening showed that adjustment had been made for those who had eating problems. Nutrient intake showed that the elderly, with some exclusion, achieved the recommended intake for meals. Conclusion By thinking about how the food is served the appetite is affected, which in turn may cause the elderly to receive good nutrition. It is also important to be sensitive to what the elderly think about the food served in residential care facilities in order to give the elderly meals creativity

Similar works

Full text

Digitala Vetenskapliga Arkivet - Academic Archive On-lineProvided a free PDF (195.62 KB)

hkr-11106oai:DiVA.org:hkr-11106
Last time updated on May 25, 2016

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.