Article thumbnail

High meat consumption and how it may affect the risk of endemic diseases : A literature study based on women

By Anna Waldenby and Karin Svanberg

Abstract

Bakgrund: Vi äter allt mer kött. Tidigare forskning har visat på samband mellan högt köttintag och bland annat hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. Information om skyddsfaktorer som minskar risken för folksjukdom är begränsad. Forskning om hälsa och sjukdom hos kvinnor är begränsad och därför behövs kvinnors hälsa lyftas fram. Syfte: Litteraturstudiens syfte var att undersöka huruvida ett högt köttintag kan påverka risken för folksjukdomar hos kvinnor. Resultat: Resultatet tyder på en koppling mellan ett högt intag av rött och bearbetat kött och folksjukdomar hos kvinnor. Samband har funnits mellan högt köttintag och bröstcancer, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Riskerna har visat sig kunna minska vid ett utbyte från det röda och bearbetade köttet till andra animaliska proteinkällor eller vegetabilier. Diskussion: Kosten bör vara en viktig förebyggande insats när det gäller folksjukdomar. Kostråd för kvinnor bör innefatta ett lågt intag av rött och bearbetat kött och en kost rik på frukt, grönsaker och protein från andra källor än rött och bearbetat kött. Slutsats: Tydliga och enhetliga kostråd bör tas fram för att minska folksjukdomarna hos den kvinnliga befolkningen.Background:Our meat intake increases. Previous research has shown the connection between high meat intake, including cardiovascular disease and cancer. Information on appropriate diet to reduce the risk of endemic disease is limited. Research on health and disease in women is limited and, therefore, women's health must be taken seriously. Objective: The aim of the literature study was to investigate whether a high meat intake may influence risk of endemic diseases in women. Results: The results suggest a link between a high intake of red and processed meat and endemic diseases in women. Correlations have been found between high meat intake and breast cancer, diabetes and cardiovascular disease. Exchanges from the red and processed meat to other sources of animal protein and vegetables have been shown to reduce the risk of endemic diseases. Discussion: Advice on diet should be an important prevention strategy on endemic diseases. Advice on diet for women should include a low intake of red and processed meat and a diet rich in fruits, vegetables and protein from sources other than red and processed meat. Conclusion: Clear and consistent dietary guidelines should be developed to help reduce the endemic diseases of the female population

Topics: red meat, processed meat, endemic diseases, health, women, rött kött, bearbetat kött, folksjukdomar, hälsa, kvinnor
Publisher: Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur
Year: 2012
OAI identifier: oai:DiVA.org:his-5987
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles