oaioai:DiVA.org:hig-11597

Fullriggaren - spectacular exeption or the future? : consequences of an environmental scanning

Abstract

Syfte: Åsikterna om Fullriggaren går isär. Gavlegårdarna har, som allmännyttigt bostadsföretag, kritiserats av allmänheten för att bostäderna anses vara för exklusiva. Syftet med studien är att närmare undersöka den omvärldsanalys som legat till grund för det strategiska beslutet att bygga Fullriggaren. Vi vill även skapa oss en uppfattning om hur allmännyttan håller på att förändras och vilken roll den spelat historiskt.Metod: Studien bygger på en kvalitativ metod, med två djupintervjuer som varit av semi-strukturerad karaktär. Vi har även gjort en litteraturstudie av allmännyttans historia. I analysen har sedan empirin tolkats och analyserats mot vår referensram.Resultat & slutsats: Vi har kommit fram till att allmännyttan fortsättningsvis kommer anpassa sig till utvecklingen mot ett mer kvalitativt boende. Vi har även kommit fram till att den omvärldsanalys som legat till grund för Fullriggaren i stort sett är samma omvärldsanalys som den för Gävle Strand.Aim: Opinions on Fullriggaren differ. Gavlegårdarna, as a public housing company have been criticized by the public because the housing is considered too exclusive. The purpose of this study is to further investigate the environmental scanning that formed the basis for the strategic decision to build Fullriggaren. We also wanted to create an understanding of how public housing is changing and what role it has played historically.Method: The study is based on a qualitative approach, with two in-depth interviews that were of semi structured nature. We have also done a literature study of the public housing history. In the analysis, empirical data have been interpreted and analyzed and compared to our frame of reference.Result & Conclusions: We have found that public housing will continue to adapt to the development towards a more quality accommodation. We have also concluded that the environmental scanning that formed the basis for Fullriggaren in its whole is the same environmental scanning as that of Gävle Strand

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digitala Vetenskapliga Arkivet - Academic Archive On-line

Provided original full text link
oaioai:DiVA.org:hig-11597Last time updated on 5/25/2016

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.