oaioai:DiVA.org:miun-13437

Kommunikation i omvårdnaden : Sjuksköterskans kommunikation med barn och föräldrar

Abstract

Bakgrund Både föräldrar och barn var känsliga för hur de blev bemötta och hur man kommunicerade. Ord var endast en liten del av kommunikationen och barn läste av kroppsspråket. Ett av de viktigaste arbetsredskapen en vårdgivare hade var ett korrekt bemötande och god kunskap om kommunikation. Syfte Att belysa kommunikationen mellan sjuksköterska, barn och deras föräldrar i omvårdnaden. Metod En litteraturstudie med 12 inkluderade artiklar. Innehållet sorterades med hjälp av rubriker och underrubriker. Resultat Det var viktigt med en bra kommunikation som anpassades till individen. Både den nonverbala och den verbala kommunikation var betydande när det gällde att skapa goda relationer. Barn behövde känna trygghet i en miljö som kunde vara skrämmande och sjuksköterskor använde olika strategier för att hjälpa barnet. Det var viktigt att föräldrarna hade förtroende för sjuksköterskan som vårdade deras barn och att de fick information. När kommunikationen fungerade kunde en god relation utvecklas. Diskussion/Slutsats Barnens involvering i vården var av stor betydelse både för barnen och för deras föräldrar. Den goda sjuksköterskan visade engagemang. Sjuksköterskan fick inte glömma att det även kunde vara en jobbig situation för föräldrarna. Varje sjuksköterska borde lägga stor vikt vid hur hon kommunicerar och vara medveten om kommunikationens betydelse i omvårdnaden.

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digitala Vetenskapliga Arkivet - Academic Archive On-line

Provided original full text link
oaioai:DiVA.org:miun-13437Last time updated on 5/25/2016

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.