oaioai:DiVA.org:sh-5794

Web Interface for Touch Screen Computers : A User Study of Websites on the Ipad

Abstract

Nowadays, the establishment of new touch screen technology has changed significantly the way we navigate on the Internet. The requirement to design websites that adapt to various artifacts such as touch screen computers are increasingly a need to consider. The purpose of this study is to discover - What are the specific usability requirements should be addressed in designing of websites for touch screen computers? - In order to examine the essay’s question, it presents a study where five people visiting three different websites on the touch screen computer Ipad. The study was conducted using a participant and structured interview observation in form of a think-aloud method. With the help of video equipment, information was gathered. Respondent's discussions are presented and the study's results are analyzed using a qualitative procedure. The research has contributed mainly to individualize the possible usability problems that concerned interaction with websites on the touch screen computer Ipad. Based on the analysis and the qualitative study it has come usability requirements related to aspects of the website's navigation, interaction and feedback.I dagens samhälle har etableringen av ny pekskärmsteknik betydligt ändrat vårt sätt att navigera på internet. Kravet på att utforma webbplatser som skall anpassas till olika artefakter så som pekskärmsdatorer blir allt mer ett behov att ta hänsyn till. Syftet med denna studie är att upptäcka ”Vilka särskilda användbarhetskrav bör ställas vid utformning av webbplatser för pekskärmsdatorer?” För att undersöka uppsatsens frågeställning presenteras en studie där fem personer besöker tre webbplatser på pekskärmsdatorn Ipad. Studien genomfördes med hjälp av en deltagande och strukturerad observationsintervju i form av en tänk-högt-metod. Med hjälp av videoutrustning samlades informationen in. Respondenternas samtal presenterades och studiens resultat analyserades med en kvalitativ procedur. Forskningen bidrog framförallt med information om att individualisera de möjliga användbarhetsproblem som finns vid interaktion med webbplatser på pekskärmsdatorn Ipad. Utifrån analysen och den kvalitativa underökningen har det kommit fram användbarhetskrav som rör aspekter inom webbplatsens navigering, interaktion och återkoppling

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digitala Vetenskapliga Arkivet - Academic Archive On-line

Provided original full text link
oaioai:DiVA.org:sh-5794Last time updated on 5/25/2016

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.