oaioai:DiVA.org:uu-137444

Belöningssystem och Motivation : En fallstudie om de anställda på Nordeas telefonbank i Uppsala

Abstract

Denna kandidatuppsats ämnar att utreda ämnesområden motivation och belöningssystem påNordeas telefonbank i Uppsala. Undersökningen är gjord på anställda av den lägre nivån iorganisationshierarkin. För att få medarbetare engagerade till att nå företagets krav och målanvänder sig organisationer av system för att motivera och belöna sina medarbetare. Undersökningav de anställda på telefonbanken ska ta reda på huruvida de motivationstekniker ochbelöningssystem som enheten tillämpar verkligen motiverar. Undersökningen grundar sig påpersonliga intervjuer. Uppfattningen hos de intervjuade är att de generellt sett inte är motiverade.Vår avsikt är att utreda vilka brister telefonbankens belöningssystem. Till vår hjälp har vi formuleraten analysmodell särskilt anpassad för telefonbanken i syfte att finna specifika ämnesområden därdet kan tänkas behövas förbättringar. Variablerna som modellen beskriver är arbetsmiljö,arbetsuppgift och belöning

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digitala Vetenskapliga Arkivet - Academic Archive On-line

Provided original full text link
oaioai:DiVA.org:uu-137444Last time updated on 5/25/2016

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.