oaioai:DiVA.org:hkr-4388

I ljuset av läxans renässans : faktorer som får elever att ägna sig åt självstudier och göra sina läxor

Abstract

Självstudier upplevs av många lärare och elever, även i denna studie, som en mycket viktig del av lärandet. Hemmet eller andra avskilda platser som bibliotek kan erbjuda en lugnare studiemiljö än skolans, vilket är essentiellt för koncentrationen. Flera av lärandets nödvändiga delmoment, att nå förståelse, lära in fakta och repetition gynnas av självständigt arbete enligt forskning om läxans fördelar och nackdelar. Denna forskning pekar även på vikten av att gradvis öva upp den mentala och praktiska förmågan till självstudier. Det senare kan anses vara avgörande inför ett självstyrt livslångt lärande i yrkesliv och högre studier såväl som i den privata sfären. I det här arbetet intervjuades fem lärare individuellt och åtta naturvetarelever i grupp om vilka faktorer de ansåg var avgörande för att elever ägnar sig åt självstudier. Lärarna menade att föräldrarnas kravbild och överföring av värderingar var viktigast, medan eleverna hävdade att det var lärarnas kravbild och uppföljning av läxor som var avgörande. Eleverna exemplifierade med att de på grund av skillnaderna mellan två av deras lärares agerande alltid gjorde sina läxor i ämnet latin men sällan i ämnet engelska trotts att detta skapade stor frustration, eftersom de upplevde engelska som ett mycket viktigare ämne. Intervjuresultaten implicerar därför att det främst är det yttre motivationstrycket, från lärare och föräldrar, som får de undersökta naturvetareleverna att ägna sig åt självstudier

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digitala Vetenskapliga Arkivet - Academic Archive On-line

Provided original full text link
oaioai:DiVA.org:hkr-4388Last time updated on 5/25/2016

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.