Article thumbnail

Vad uppfattas som en bra pedagogisk ledare?

By Pär Thyrén

Abstract

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vad några elever och lärare anser attbra lärare ska ha för ledarstil och vilka likheter/olikheter som finns mellan elever ochlärare i uppfattningarna om detta. Utifrån detta syfte har jag läst litteratur och tagit delav olika ledarstilar för att sedan kunna intervjua några elever och lärare om vad detycker och få fram vad som uppfattas som bra ledarstilar. För att få svar på uppsatsenssyfte har några frågor använts till hjälp: Hur beskriver lärare och elever en bra/mindrebra lärare? Hur relaterar elevernas och lärarnas uppfattningar till varandra? Efter att haläst litteratur och gjort intervjuer så blev slutsatsen att den ledarstil som de elever ochlärare jag intervjuat tycker att en bra lärare ska vara rättvis, engagerad, förberedd,demokratisk, konsekvent, bestämd, beslutsfast, tålmodig, positiv samt flexibel, man skaäven ha bra ämneskunskaper.NyckelordLedarstil, lärarprofession, ledarskapThe purpose whit this essay has bin to examine what some students and teachers think a good teacher should have for qualities in his leadership and what likeness it is between students and teachers in there opinion about this. On the basis of this purpose I have reed some literature and learn about some different leadership and then I did some interviews whit students and teachers to get an idea of what they have for opinion about good leadership. To get some answers on the purpose off the assay, I have used some questions for help: How describes teachers and students a good/less good teacher? How relates the students' and the teachers' views to each other? After I read literature and done interviews so became the conclusion that the leadership as those students and teachers I interviewed thinks that a good teacher will have is to be: prepared, democratic, consistent, certain, decision permanent, patient, positive, flexible and have a good matter knowledge

Topics: Ledarstil, Lärarprofession, Ledarskap, Social Sciences, Samhällsvetenskap
Publisher: Malmö högskola/Lärarutbildningen
Year: 2005
OAI identifier: oai:DiVA.org:mau-36068
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles