En kvalitativ undersökning av barnskötare, förskollärare och förskolechefers syn på musik

Abstract

Under 2016 fick vi en ny reviderad läroplan för förskolan. I Läroplan för förskolan (Lpfö98, 2018, s.6) står det att “Förskolan ska vara öppen för skilda uppfattningar. Alla som verkar i förskolan ska samtidigt hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och denna läroplan och klart ta avstånd från sådant som strider mot dessa värden”. Vidare står det att ”Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans” (Lpfö98, 2018, s.9). Eftersom vi båda studerat musik och didaktik i relation till förskolan har vi skapat en förståelse för musikens betydelse för barns utveckling. Utifrån denna kunskap och detta intresse har vi skapat en studie med stöd utifrån en enkät där vi frågat barnskötare, förskollärare och förskolechefer hur de kännetecknar sin egna musikverksamhet. För att få en förståelse har vi bearbetat tidigare forskning om ämnet. De forskare vi refererar till i arbetet är Anna Ehrlin, Frede V Nielsen och Johanna Still. Vi har till stor del fokuserat på det teoretiska begreppet musikdidaktik, vilket varit en viktig grund för vår studie. Genom vår analys får vi se hur barnskötare, förskollärare och förskolechefer har olika sätt att beskriva sina musikaliska inslag i förskolan.In 2016 preschool teachers received a readjusted curriculum with guidelines for teachers, to encourage children's expressions in music, song, dance and drama. Since we have both taken courses in music and didactics we have developed an understanding for the importance of music for children's development. Therefore we have created a study asking child caretakers, preschool teachers and preschool heads how they characterize their own work with music. To get a pre understanding we have written about previous research on the subject. The researchers we refer to are Anna Ehrlin, Frede V Nielsen and Johanna Still. We have focused on theoretical concepts such as music didactics, which has been an important base for our study. Through our analysis and results, we get to see how child caretakers, preschool teachers and preschool heads have different ways of describing their musical elements in preschools

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digitala Vetenskapliga Arkivet - Academic Archive On-line

Full text is not available
oai:DiVA.org:mau-30249Last time updated on 12/11/2020

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.