Article thumbnail

Vårdpersonalens erfarenheter av stöd efter vårdskada

By Patricia Lemland and Sandra Widell

Abstract

Bakgrund: En av sjuksköterskans kärnkompetenser är säker vård och detta ska konstant genomsyra omvårdnaden. Men det inträffar vårdskador och då är det inte bara patienten som drabbas utan även vårdpersonalen. Arbetsgivaren har då ett ansvar för att vårdpersonalen som varit involverad i vårdskada, även kallat ”second victim”, får stöd. Syfte: Att beskriva vårdpersonalens erfarenheter av stöd på samt utanför arbetsplatsen efter att ha varit involverad i vårdskada. Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Databassökningar utfördes i CINAHL och PubMed, där tio relevanta artiklar påträffades. Dessa kvalitetsgranskades varefter tre bedömdes ha hög kvalitet och sju ha medelhög kvalitet. En innehållsanalys utfördes i fem steg. Resultat: Fem kategorier kunde urskiljas; Avlastande samtal, Rättvist bemötande, Bekräftelse av kliniskt självförtroende, Känslomässigt stöd samt Rutiner och riktlinjer för stöd. Dessa beskriver de behov som vårdpersonal har efter att ha varit involverad i vårdskada.Konklusion: Chefen behöver aktivt arbeta med att skapa en arbetsmiljö med öppenhet där behoven kan tillgodoses för att vårdpersonalen ska kunna återhämta sig och återfå sitt kliniska självförtroende för att stanna kvar på sin arbetsplats. Nyckelord: Patientsäkerhet, ”second victim”, sjuksköterskor, stöd, vårdskada, vårdpersonal.Background: One of the key competences of the registered nurse is patient safety which should permeate the patient care. But adverse events are a reality and when it occurs not only the patient comes to harm but also the health care professional. The employer has the responsibility to take care of the healthcare professionals involved in adverse events, “second victims”, and give them the support needed. Aim: To describe the health care professionals´ experiences of support at work but also outside after an adverse event. Method: The study was carried out as a literature review with a qualitative approach. Database searches were made in CINAHL and PubMed, ten relevant articles were found. The quality of these were examined and three of them showed high quality and seven of them showed medium high quality. A content analysis was made in five steps.Results: Five categories were distinguished; Relieving discussions, Fair treatment, Clinical self-confidence, Emotional support and Routines and guidelines regarding support. These describes the needs that healthcare professionals have after being involved in an adverse event. Conclusion: The employer has to build a working environment permeated by openness where the health care professionals can recover and regain their clinical self-confidence in order to continue working. Keywords: Adverse event, health care professionals, nurses, patient safety, ”second victim”, support

Topics: Patientsäkerhet, Second victim, Sjuksköterskor, Stöd, Vårdskada, Vårdpersonal, Medical and Health Sciences, Medicin och hälsovetenskap
Publisher: Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Year: 2019
OAI identifier: oai:DiVA.org:mau-24125
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles